Absolutorium dla Wójta Gminy Kobierzyce21 sierpnia odbyła się XXI Sesja Rady Gminy Kobierzyce. Posiedzenie zostało przeprowadzone za pomocą wideokonferencji.

W pierwszej części sesji został przedstawiony Raport o stanie Gminy Kobierzyce za 2019 r. Wójt co roku przedstawia radzie gminy raport, który obejmuje podsumowanie działalności w roku poprzednim, w  szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Następnie została podjęta uchwała udzielająca Ryszardowi Pacholikowi Wójtowi Gminy Kobierzyce wotum zaufania oraz absolutorium w zakresie wykonania budżetu za 2019 r.

W dalszej części posiedzenia za-ca Wójta Piotr Kopeć omówił Strategię Rozwoju Gminy Kobierzyce do 2030 r., która została przyjęta do realizacji. W trakcie sesji Radni Gminy Kobierzyce podjęli również uchwały dot. m.in.: przyjęcia Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla Gminy Kobierzyce, zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce”, zmiany budżetu na 2020 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobierzyce. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.

Maria Okraszewska

SESJA_w_toku 

Zakończenie sesji