Wykaz inwestycji

realizowanych na terenie Gminy Kobierzyce
Stan na 21.04.2016 r.
1. Budynki i obiekty komunalne

Świetlice:

• Jaszowice – zakończono budowę ogrodzenia nowej świetlicy, trwa oczekiwanie na dostawę wyposażenia, uzyskiwane są równolegle dokumenty wymagane do użytkowania budynku;
• Tyniec nad Ślęzą – trwa budowa nowej świetlicy, realizowane są prace wykończeniowe, zakończono układanie okładzin ceramicznych, realizowano montaż drzwi;
• Domasław – trwa oczekiwanie na wydanie pozwolenia na przebudowę i remont świetlicy, równolegle opracowywana jest dokumentacja wykonawcza; • Ślęza – realizowany jest projekt nowej świetlicy wraz z boiskiem na podstawie wykonanej koncepcji;

Szkoły, przedszkola:

• Wysoka – trwa budowa Zespołu Szkolno– Przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską; wykonywano malowanie, tapetowanie, trwa montaż sufitów podwieszanych, przygotowano posadzki pod układanie wykładzin; na zewnątrz obiektu realizowane są prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym podbudowy, krawężniki i układanie nawierzchni;

Ośrodki zdrowia:

• Tyniec Mały wykonano zagospodarowanie terenu z powiększonym parkingiem, nadal realizowane są prace wykończeniowe wymagane do pozwolenia na użytkowanie; zamówiono także dostawę wyposażenia;
• Biskupice Podgórne – budowana jest wiata na spotkania lokalnej społeczności, wykonano stopy fundamentowe i podbudowę posadzki;
• Pustków Żurawski – trwa projektowanie nowej remizy strażackiej, uzgodniono ostateczną koncepcję obiektu; • Solna – trwa wykonywanie aktualizacji dokumentacji projektowej zaplecza sportowego boiska.

2. Wodociągi i kanalizacja

• W ramach bieżącej rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zakończono prace w Ślęzie przy ul. Pszennej, rozpoczęto czynności odbiorowe;
• Realizowana jest dokumentacja projektowa budowy drogi rowerowej i ciągu pieszego w rejonie Węzła Bielańskiego – odcinek ul. Magazynowa – ul. Tęczowa.

3. Inne:

• Ekipa komunalna prowadziła prace porządkowe na terenie Gminy Kobierzyce, sprzątanie rowów przydrożnych i karczowanie krzewów;
• Trwają prace przy remoncie lokalu mieszkalnego w Domasławiu;
• Zakończono remont i przekazano nowemu najemcy lokal mieszkalny w Budziszowie;
• Zakończono procedurę wyłonienia wykonawcy przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Słonecznej w Budziszowie;
• Trwają prace przygotowawcze koncepcyjne przebudowy budynku mieszkalnego w Ślęzie ul. Boczna nr 4 otrzymanego od ANR;
• Trwają prace remontowe w świetlicach w Bąkach i Żernikach Małych; • Trwają prace remontowe w lokalu użytkowym w Szczepankowicach.

4. Drogi i oświetlenie

• Wierzbice – trwają prace przy budowie chodników;
• Tyniec Mały– trwają prace przy budowie ul. Kwiatowej, Brzoskwiniowej i Żernickiej;
• Rolantowice – rozpoczęto wykonanie drogi gminnej o nawierzchni asfaltowej wraz z kanalizacją deszczową;
• Księginice – rozpoczęto budowę wybranych dróg tłuczniowych;
• Trwają prace projektowe wykonania dróg gminnych w miejscowości Kobierzyce przy ul. Sportowej;
• Trwają prace projektowe wykonania chodników w miejscowości Królikowice;
• Trwają prace projektowe wykonania drogi gminnej Krzyżowice – Bąki – Pustków Żurawski; • Trwają również procedury uruchomienia wykonanych oświetleń (wykonanie złączy i szafek zasilających przez firmę TAURON ) dotyczy - Księginice część ul. Oławskiej, Kuklice ul. Spokojna, Pełczyce ul. Parkowa , Szczepankowice.

5. Obiekty sportowe, rekreacyjne, place zabaw

• Bąki – zakończono prace przy wykonaniu zbiornika bezodpływowego i ogrodzenia świetlicy wiejskiej, trwają prace przy wykonaniu utwardzenia;
• Trwają uzgodnienia i prace projektowe dotyczące budowy terenów rekreacyjnych w miejscowościach: Tyniec Mały, Kobierzyce, Bielany Wrocławskie;
• Zakończono prace przygotowawcze do udzielenia zamówienia publicznego na dostawę i montaż urządzeń wyposażenia placów zabaw oraz małej architektury na terenie Gminy Kobierzyce - środki funduszu sołeckiego;
• Zakończono montaż bramki do piłki nożnej w m. Królikowice i kosza do koszykówki w m. Budziszów - środki funduszu sołeckiego; • Trwa wykonanie przyłącza energetycznego do terenu rekreacyjnego w Racławicach Wielkich.