Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

konsultacje w sprawie zmian uchwał Rady Gminy Kobierzyce 9 marca 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. 2018 poz. 310). W związku z tym Rada Gminy Kobierzyce musi podjąć w terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie ustawy, nowe uchwały określające maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kobierzyce z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

W najbliższym czasie rozpoczną się spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami gminy. Opinie sołectw są niezbędne do podjęcia uchwał Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy.

Aktualnie analizowane rozwiązania zakładają: ustalenie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych, oraz zasady usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, bez wprowadzenia odrębnego limitu zezwoleń dla poszczególnych sołectw oraz bez wprowadzenia ograniczeń sprzedaży w godzinach nocnych.

Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W przypadku zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy określony był limit 60 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz 25 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa do spożycia w miejscu sprzedaży.

W przedłożonym projekcie uchwały proponujemy liczbę: 70 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 60 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 50 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu (dotyczy zezwoleń do spożycia poza miejscem sprzedaży). Proponuje się liczbę zezwoleń do spożycia w miejscu sprzedaży: 50 zezwoleń do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo, 30 zezwoleń powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) i 20 zezwoleń powyżej 18% zawartości alkoholu. Projekty zakładają funkcjonowanie aktualnych punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Dochody z tytułu opłat za zezwolenia w całości są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.

 

Opracowała Bożena Noga

Inspektor ds. profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie

 

ikona pdf - Harmonogram zebrań wiejskich

ikona pdf - Skany podpisanych projektów uchwał