Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Kobierzyce podczas XVII Sesji w dniu 23 czerwca 2016 r. udzieliła Wójtowi Gminy Kobierzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu i zatwierdziła sprawozdanie finansowe gminy za rok 2015.
Porządek obrad XVII Sesji składał się aż z 42 punktów, jednak jednym z najważniejszych było podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Wójta. Skarbnik Gminy Maria Prodeus przedstawiła sprawozdanie Wójta na temat wykonania budżetu 2015 roku. Dochody gminy ogółem w 2015 r. wyniosły ponad 140 mln zł, a wydatki ogółem ponad 130 mln zł. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisja Rewizyjna wydały pozytywną opinię z wykonania planu budżetu za ubiegły rok.

W trakcie sesji podjęto 32 uchwały dot. m.in.: określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendium naukowego i artystycznego uzdolnionym uczniom w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów Gminy Kobierzyce; określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kobierzyce na lata 2015-2023. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce www.ugk.pl.

Maria Okraszewska