Absolutorium dla Wójta

Rada Gminy Kobierzyce podczas IX sesji 25 czerwca 2015 r. udzieliła Wójtowi Gminy Kobierzyce absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 i zatwierdziła sprawozdanie finansowe gminy za rok 2014.
Jednym z najważniejszych punktów porządku obrad było podjęcie uchwały dotyczącej udzielenia absolutorium dla Wójta. Skarbnik Gminy Maria Prodeus przedstawiła sprawozdanie Wójta na temat wykonania budżetu 2014 roku. Dochody gminy ogółem w 2014 r. wyniosły około 130 mln zł, a wydatki ogółem około 147 mln zł. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz Komisja Rewizyjna wydały pozytywną opinię z wykonania planu budżetu za ubiegły rok. W drugiej część sesji podjęto szereg uchwał dotyczących m. in. planów zagospodarowania przestrzennego, planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Kobierzyce, w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kobierzyce na rok 2015. Plany posiedzeń oraz wszystkie podjęte uchwały znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Kobierzyce www.ugk.pl w zakładce BIP.

Maria Okraszewska