Budowa przesyłowej sieci kanalizacjiLoga


Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej
z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków
Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków
w Pustkowie Żurawskim

Projekt Gminy Kobierzyce pn.: „Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim” został dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 4.2.2 Gospodarka Wodno-Ściekowa – ZIT WrOF.

Obecnie na terenie Gminy Kobierzyce ścieki sanitarne trafiają wciąż do dwóch oczyszczalni ścieków: w Kobierzycach i Pustkowie Żurawskim. Ilość ścieków, które trafiają do OŚ „Pustków Żurawski”, jest zbyt duża w stosunku do możliwości zakładu, występują tu zatem okresowe przekroczenia dopuszczalnych wartości wskaźników jakości ścieków oczyszczonych. Stanowi to zagrożenie dla wód powierzchniowych na terenie gminy, stąd potrzeba realizacji inwestycji oraz decyzja o likwidacji oczyszczalni w Pustkowie Żurawskim i o przekierowaniu wszystkich ścieków do oczyszczalni w Kobierzycach.

W ramach realizacji inwestycji wykonana zostanie rozbiórka przestarzałej oczyszczalni ścieków, planowane jest ponadto wybudowanie nowej kanalizacji tłocznej na odcinku Pustków Żurawski – Wierzbice – Kuklice (o długości powyżej 4,0 km). Planuje się skierowanie ścieków komunalnych obsługiwanych dotychczas przez oczyszczalnię w Pustkowie Żurawskim do rozbudowanej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Kobierzycach - do oczyszczalni zostaną tym samym przekierowane ścieki z miejscowości: Pustków Żurawski, Damianowice, Dobkowice, Rolantowice, Jaszowice, Cieszyce, Wierzbice, Solna, Owsianka i Żurawice. Docelowo oczyszczalnia obsłuży także cztery ostatnie miejscowości, które nie zostały objęte realizowaną obecnie inwestycją polegającą na budowie sieci kanalizacji sanitarnej: Tyniec nad Ślęzą, Pustków Wilczkowski, Budziszów, Szczepankowice. Jesteśmy przekonani, że realizacja tej, kolejnej już inwestycji mającej na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy, odegra dużą rolę w walce o poprawę środowiska naturalnego.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 29 lipca 2021 r.


Dofinansowanie – 3 108 450,00 zł


Wydatki kwalifikowalne 3 657 000,00 zł, ogółem 4 510 410,00 zł
Projekt „Budowa przesyłowej sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej z oczyszczalni ścieków Pustków Żurawski
do oczyszczalni ścieków Kobierzyce wraz z likwidacją istniejącej oczyszczalni ścieków w Pustkowie Żurawskim”
nr projektu: RPDS.04.02.02-02-0002/20, zrealizowany został w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego