Budowa szkoły w Wysokiej
Loga

Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce

Projekt pn.: „Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce” uzyskał dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.1.2 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną – ZIT WroF, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Projekt dotyczy budowy nowej Szkoły Podstawowej w ramach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego wraz ze żłobkiem oraz świetlicą Wiejską w miejscowości Wysoka. Miejscowość ta jest najdynamiczniej rozwijającą się wsią na terenie Gminy Kobierzyce. Przed realizacją projektu dzieci z tej miejscowości dowożone były transportem zorganizowanym przez gminę do Szkoły Podstawowej w Bielanach Wrocławskich, która w związku z tym borykała się z przepełnieniem. Problemy te wpłynęły na podjęcie decyzji o budowie nowej szkoły podstawowej oraz jej zlokalizowaniu we wsi Wysoka (szkoła obejmuje swoim obwodem również miejscowość Ślęza), co znacząco poprawiło warunki nauczania na terenie gminy.

W wyniku realizacji projektu powstała nowoczesna baza edukacyjna w postaci nowej szkoły podstawowej (na 450 miejsc) z kompletną infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. blokiem sportowym, boiskami), przystosowana w całości dla osób niepełnosprawnych. Szkoła wyposażona została w wysokiej jakości sprzęt i pomoce dydaktyczne, w tym m. in. dla pracowni matematycznej, przyrodniczej oraz pracowni cyfrowych, a także dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zakres rzeczowy służy realizacji głównego celu projektu, którym jest poprawa warunków nauczania na terenie gminy Kobierzyce.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 20.09.2017 r.

Dofinansowanie - 1 525 423,02

Wydatki kwalifikowalne 11 734 023,21, ogółem 38 769 347,97

Projekt „Budowa szkoły podstawowej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz ze żłobkiem i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce”, nr projektu: RPDS.07.01.02-02-0018/16, został zrealizowany w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.