Budowa żłobka w Wysokiejloga

Projekt pn.: „Budowa żłobka w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego wraz z przedszkolem, szkołą i świetlicą wiejską w miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce”, nr projektu: RPDS.06.01.02-02-0003/16, uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 6.1.2.C ZIT WrOF - Inwestycje w infrastrukturę społeczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Na terenach wiejskich obserwuje się zdecydowanie mniejszą dostępność do miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Powyższa sytuacja miała również miejsce w Gminie Kobierzyce. W wyniku realizacji projektu, w miejscowości Wysoka powstała nowoczesna baza usług społecznych w postaci nowego żłobka (na 50 miejsc), która wyposażona została w wysokiej jakości sprzęt oraz pomoce dydaktyczne. Utworzone zostały 2 oddziały po 25 dzieci. Poprawie uległa sytuacja całej gminy, w której nie było do tej pory żadnej publicznej placówki opieki nad dziećmi do 3 roku życia. Realizacja inwestycji zmniejszyła tym samym dysproporcję w dostępie do usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia między Gminą Kobierzyce a gminami o większym potencjale w tym zakresie np. Wrocławiem. Mamy nadzieję, że realizacja inwestycji umożliwia rodzicom godzenie życia zawodowego z prywatnym, przyczynia się także do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z terenów miejskich i wiejskich oraz do poprawy warunków życia mieszkańców Gminy.