Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej

rozpoczęła rekrutację do projektu pn.: „Partnerstwo na rzecz rozwoju dolnośląskich MMŚP i ich pracowników”.Projekt obejmuje rozwój kompetencji osób samozatrudnionych i pracowników MMŚP zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw oraz kompleksowe usługi rozwojowe odpowiadające na ich potrzeby.

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika nie może przekroczyć 5 tys. zł, natomiast wartość dofinansowania dla jednej umowy o przyznanie wsparcia wynosi średnio 25 tys. zł.

Projekt realizowany przez DAWG skierowany jest do podmiotów z obszaru powiatu wrocławskiego i miasta Wrocław. Jego uczestnikami mogą być : Mikroprzedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa - przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8 Rynek pracy, Działanie 8.6 Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw i przedsiębiorców z sektora MMŚP. Jego efektem będzie wzrost konkurencyjności dolnośląskich MMŚP i wzmocnienie ich potencjału adaptacyjnego i rozwojowego oraz rozwój kompetencji zawodowych pracowników zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami firm.

Wykaz wszystkich dofinansowywanych usług dostępny jest w Bazie Usług Rozwojowych na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Platforma (uslugirozwojowe.parp.gov.pl) zawiera oferty usług świadczonych w zróżnicowanej formie (m.in.: szkoleń, kursów zawodowych, doradztwa, studiów podyplomowych, mentoringu czy coachingu).

więcej na: http://dawg.pl/…/PARTNERSTWO-NA-RZECZ-ROZWOJU-DOLNOSLASKICH…