Dopłaty Do Materiału Siewnego

ZBLIŻA SIĘ KONIEC TERMINU DO SKŁADANIA WNIOSKÓWDolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu oraz Agencja Rynku Rolnego przypomina, że w dniu 25 czerwca br. w myśl przepisu § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz terminu i sposobu wypłaty tej dopłaty (Dz. U. Nr 113 poz. 945, z późn. zm.) kończy się termin przyjmowania wniosków o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

W związku z tym, że dzień 25 czerwca przypada w niedzielę to za ostatni dzień terminu złożenia wniosku uważa się najbliższy następny dzień powszedni, tj. poniedziałek 26 czerwca 2017 r.

Wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami należy przesłać rejestrowaną przesyłką listowną lub złożyć osobiście do właściwego (ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego) oddziału terenowego ARR.

Miejsce składania wniosków dla gm. Kobierzyce:
OT ARR Wrocław, 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śląskich 28/30
tel. ( 71) 335-01-51, fax ( 71) 335-01-79

Termin do złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wniosek zostanie nadany w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, tj. Poczty Polskiej S.A. Termin na składanie wniosków nie podlega przywróceniu.

Więcej informacji:
• Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, 53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 8, tel. (71) 339-80-21, sekretariat: (71) 339-86-56, e-mail: sekretariat@dodr.pl
• Punkt konsultacyjny DODR: wtorek godz. 9.00-14.00, Kobierzyce, ul. W. Witosa 15, I p, tel. (71) 311-13-28, Monika Kruczek 609-79-28-48