Dowód osobisty – wniosek o wydanie dokumentuWniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

 1. osobiście w formie pisemnej,
 2. w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePuap).

UWAGA!!! Złożenie wniosku przez internet możliwe jest wyłącznie do 26 lipca 2021 r.

Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku (dziecko które ukończyło 5 lat, osoba ubezwłasnowolniona całkowicie oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo). Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku. W przypadku gdy złożenie wniosku o wydanie dowodu okaże się nieuzasadnione, organ gminy odmawia przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę oraz poucza o konieczności złożenia wniosku na ogólnych zasadach.

Ważne:

 1. Prawo do posiadania dowodu osobistego przysługuje każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.
 3. Osoba obowiązana do posiadania dowodu osobistego może złożyć wniosek, nie wcześniej niż 30 dni przed datą 18 urodzin.
 4. Dowód osobisty wydany osobie, która nie ukończyła 5 roku życia, jest ważny przez okres 5 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 5. Dowód osobisty wydany osobie, która ukończyła 5 rok życia, jest ważny przez okres 10 lat od daty wydania dowodu osobistego.
 6. Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
 7. Dowód osobisty umożliwia jego posiadaczowi:
  • uwierzytelnianie w usługach online za pomocą profilu osobistego;
  • składanie podpisu osobistego;
  • potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
 8. Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:
  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
  • Certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo
   - w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
  • Certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
 9. Dowody osobiste wydawane są bezpłatnie.
 10. Dowody osobiste wydawane są w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Uwaga:

W momencie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego strona może wyrazić zgodę na przekazanie do Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) imienia, nazwiska, numeru PESEL, numeru telefonu komórkowego, adresu e-mail. Wpis do RDK jest dobrowolny i bezpłatny. Odbywa się ponadto wyłącznie za zgodą osoby, której dane mają zostać wpisane do RDK. Każda osoba pełnoletnia, która posiada numer PESEL, a w związku z tym figuruje w rejestrze PESEL, może przekazać swoje dane kontaktowe do RDK. Może to zrobić samodzielnie, w urzędzie miasta lub gminy albo poprzez e-usługi. Osoba uprawniona zdecyduje, które dane kontaktowe przekaże, jak długo będą one przechowywane w RDK, a w razie potrzeby zmieni je lub usunie.

W związku z przekazaniem danych do RDK, nastąpi wysyłanie powiadomień z Rejestru Dowodów Osobistych (RDO) w 4 następujących przypadkach:

 1. Unieważnienie dowodu osobistego – na wskazany numer i adres mailowy będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty zostanie w systemie oznaczony jako unieważniony.
 2. Masowe unieważnienie warstwy elektronicznej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych – na wskazany numer i adres mailowy będzie wysłane powiadomienie o unieważnieniu warstwy elektronicznej i przedłużeniu daty ważności dowodu osobistego.
 3. Zmiana statusu dowodu na „Przyjęty przez urząd” – na wskazany numer i adres mailowy będzie wysłane powiadomienie, gdy dowód osobisty będzie gotowy do odbioru przez posiadacza.
 4. Zbliżający się termin upływu ważności dowodu osobistego – na wskazany numer i adres mailowy będzie wysłane powiadomienie o zbliżającym się terminie upływu ważności na:
  • 90 dni przed datą upływu terminu ważności;
  • 60 dni przed datą upływu terminu ważności;
  • 30 dni przed datą upływu terminu ważności;
  • 14 dni przed datą upływu terminu ważności.

Powiadomienia o upływie terminu ważności przestaną być wysyłane w momencie, gdy posiadacz złoży wniosek o nowy dowód osobisty.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dowodu osobistego (link)
  • Uwaga: formularz musi być wydrukowany bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji.
 2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35´45 mm
  • Uwaga: fotografia musi być wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

Podstawa prawna:

Wróć