17
kwiecień 2024, środa
IMIENINY: Rudolfa, Roberta

TERAZ
słabe opady deszczu
DZIŚ
słabe opady deszczu
JUTRO
słabe opady deszczu

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Marzec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS)

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP)

Dla kogo pomoc?

Jest ona kierowana do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o te organizacje, którym spadły przychody z działalności statutowej w wyniku epidemii COVID-19. Dofinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników NGO / OPP i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne.

Wsparcie obejmuje w szczególności:

 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • kościelne osoby prawne,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
 • spółdzielnie socjalne,
 • spółki non-profit.

Formy świadczenia pracy przed pracowników:

 • umowa o pracę,
 • spółdzielcza umowa o pracę,
 • umowy cywilno-prawne (np. umowa zlecenie, umowa o pracę nakładczą).

Jakie wsparcie można otrzymać?

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku przychodów z działalności statutowej organizacji.
Gdy spadek przychodów wyniesie:

 • co najmniej 30% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne;
 • co najmniej 50% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne;
 • co najmniej 80% – można otrzymać dofinansowanie w wysokości do 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie na każdego pracownika wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne.

Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące! Rząd może wydłużyć ten okres w zależności od sytuacji w kraju.

Jak liczony będzie spadek obrotów?

Aby wyliczyć spadek przychodów organizacji, należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące w 2020 r. (dowolnie wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Następnie należy zestawić je z dwoma tymi samymi miesiącami w 2019 r. Na tej podstawie należy wyliczyć spadek obrotów dla całego okresu, dla którego ubiegamy się o dofinansowanie.

Gdzie zgłosić się po wsparcie? Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP).

Pomoc krok po kroku

Krok 1. Wybierz właściwy PUP i sprawdź terminy
Wybierz PUP właściwy ze względu na siedzibę organizacji lub miejsce wykonywania pracy przez jej pracowników. Sprawdź termin naboru wniosków na stronie internetowej urzędu.

Krok 2. Dokumenty i oświadczenia
Skompletuj wymagane dokumenty i oświadczenia. Szczegóły znajdziesz na platformie praca.gov.pl

Krok 3. Wyślij wniosek!
Wypełnij i wyślij wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej do właściwego PUP poprzez platformę praca.gov.pl

Pamiętaj! Na złożenie wniosku masz 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Zwróć uwagę!

 • Jeśli Twoja organizacja utrzyma zatrudnienie pracowników objętych dofinansowaniem przez okres, na który to wsparcie uzyskała, nie będzie musiała zwracać otrzymanej pomocy.
 • Jeśli Twoja organizacja nie utrzyma zatrudnienia pracowników przez okres, na który to wsparcie uzyskała, zwraca otrzymane pieniądze bez odsetek (proporcjonalnie do czasu, kiedy ich nie zatrudniała). Ma na to 30 dni od dnia otrzymania wezwania.
 • Twoja organizacja nie może otrzymać dofinansowania na te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej, które zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.
 • Dofinansowanie jest wypłacane w miesięcznych transzach, po złożeniu przez organizację oświadczenia o prowadzeniu działalności w danym miesiącu, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Zapoznaj się z ulotką Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19 – w załączeniu.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR