Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS)

dofinansowanie wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowych (NGO) i pożytku publicznego (OPP)

Dla kogo pomoc?

Jest ona kierowana do organizacji pozarządowych i innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Chodzi o te organizacje, którym spadły przychody z działalności statutowej w wyniku epidemii COVID-19. Dofinansowane zostaną wynagrodzenia pracowników NGO / OPP i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenie społeczne.

Wsparcie obejmuje w szczególności:

Formy świadczenia pracy przed pracowników:

Jakie wsparcie można otrzymać?

Wysokość dofinansowania zależy od stopnia spadku przychodów z działalności statutowej organizacji.
Gdy spadek przychodów wyniesie:

Ze wsparcia można skorzystać przez 3 miesiące! Rząd może wydłużyć ten okres w zależności od sytuacji w kraju.

Jak liczony będzie spadek obrotów?

Aby wyliczyć spadek przychodów organizacji, należy wziąć pod uwagę 2 kolejne miesiące w 2020 r. (dowolnie wskazane, np. luty-marzec) lub następujące po sobie 60 dni kalendarzowych. Następnie należy zestawić je z dwoma tymi samymi miesiącami w 2019 r. Na tej podstawie należy wyliczyć spadek obrotów dla całego okresu, dla którego ubiegamy się o dofinansowanie.

Gdzie zgłosić się po wsparcie? Wnioski o dofinansowanie przyjmują powiatowe urzędy pracy (PUP).

Pomoc krok po kroku

Krok 1. Wybierz właściwy PUP i sprawdź terminy
Wybierz PUP właściwy ze względu na siedzibę organizacji lub miejsce wykonywania pracy przez jej pracowników. Sprawdź termin naboru wniosków na stronie internetowej urzędu.

Krok 2. Dokumenty i oświadczenia
Skompletuj wymagane dokumenty i oświadczenia. Szczegóły znajdziesz na platformie praca.gov.pl

Krok 3. Wyślij wniosek!
Wypełnij i wyślij wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej do właściwego PUP poprzez platformę praca.gov.pl

Pamiętaj! Na złożenie wniosku masz 14 dni od dnia ogłoszenia naboru.

Zwróć uwagę!

Zapoznaj się z ulotką Działania antykryzysowe z Funduszy Europejskich (EFS) w okresie COVID-19 – w załączeniu.