Dzierżawa w Miejscowości BudziszówWójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres 5 lat dla nieruchomość w miejscowości Budziszów- działka nr 65/1, przeznaczonej na cele rolnicze, będącej własnością Gminy Kobierzyce.

Nieruchomość położona w obrębie wsi Budziszów w granicach działki nr 65/1 o pow. 1,31 ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RIIIa – 0,42 ha, RIIIb- 0,17ha, PsIII-0,72ha, dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr KW 116525. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XL/585/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Budziszów) działka nr 65/1 w obrębie wsi Budziszów leży na terenie oznaczonym symbolem 9R, przeznaczenie podstawowe - użytki rolne, w obrębie których zakazuje się lokalizacji zabudowy kubaturowej, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą, przeznaczenie uzupełniające – infrastruktura techniczna. Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo. Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem. Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Termin zagospodarowania nieruchomości: październik/listopad 2016.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 4,01 q żyta, co stanowi 215,54 zł /słownie: dwieście piętnaście złotych 54/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 53,75 zł.

Wadium wynosi 30 zł /słownie: trzydzieści złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 - do dnia 6 października 2016r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2016r. o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala ślubów).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2016, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu. Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.