19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
bezchmurnie
21°
DZIŚ
bezchmurnie
21°
JUTRO
zachmurzenie duże
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Dzierżawa w Miejscowości Żurawice

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę na okres 5 lat dla nieruchomość w miejscowości Żurawice - działka nr 56, przeznaczonej na cele rolnicze, będącej własnością Gminy Kobierzyce.

Nieruchomość położona w obrębie wsi Żurawice, w granicach działki nr 56 o pow. 2,02ha; w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RV – 0,05 ha, RIVa- 0,39 ha, RIVb – 0,03 ha, RIIIa – 1,03 ha, RIIIb – 0,35 ha, RII- 0,17ha dla których IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław- Krzyki prowadzi księgę wieczystą nr KW 116515. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr LXIV/700/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 września 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Żurawice) działka nr 56 w obrębie wsi Żurawice leży na terenie oznaczonym symbolem R4- użytki rolne, w obrębie których zakazuje się lokalizacji zabudowy, w tym również zabudowy związanej z produkcją rolniczą i leśną. Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo. Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem. Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Termin zagospodarowania nieruchomości: październik/listopad 2016.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 6,41q żyta, co stanowi 344,54 zł /słownie: trzysta czterdzieści cztery złote 54/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 53,75 zł.

Wadium wynosi 30 zł /słownie: trzydzieści złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 - do dnia 6 października 2016r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 października 2016r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala ślubów).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2016, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu. Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR