Fundusze UE

Fundusze UE - kolejne dofinansowanie dla Gminy Kobierzyce

Projekt pn."Budowa sieci dróg dla rowerów na terenie Gmin Długołęka, Kobierzyce i Wrocław" znalazł się na II miejscu listy rankingowej wniosków wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Poddziałania 3.4.2 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych - ZIT WrOF. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Wrocław oraz Gminą Długołęka. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie.

Wartość całego projektu to 56 834 947,90 zł a wysokość dofinansowania - 47 101 604,29 zł.
Wartość projektu w części przypisanej do Gminy Kobierzyce to 3 335 000,00 zł.

Przedmiotem Projektu jest budowa blisko 40 km i przebudowa 2 km dróg dla rowerów w gminach Długołęka, Kobierzyce i Wrocław. Wybudowany zostanie także 1 obiekt typu B&R przy ul. Boguszowskiej – co pozwoli na zintegrowanie roweru z transportem tramwajowym. System rowerowy, który powstanie w wyniku realizacji Projektu stanowić będzie realne uzupełnienie istniejacego systemu transportowego. W Gminie Kobierzyce inwestycja zakłada skomunikowanie tzw. Węzła Bielańskiego z drogami rowerowymi w Gminie Wrocław dzięki realizacji dróg rowerowych o całkowitej długości 5,49 km (odcinek trasy rowerowej Kobierzyce - Wrocław), w tym wzdłuż DK 35. W skali całego projektu drogi rowerowe w Węźle Bielańskim oraz w korytarzu wyznaczonym przez dawną DK98 przyczyniają się do utworzenia alternatywnego połączenia komunikacyjnego z Wrocławiem. Projekt zakłada także promocję roweru jako środka komunikacji w codziennych przejazdach do pracy, szkoły oraz do centrów handlu i usług. Projekt realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Wartość dofinansowania dla Gminy Kobierzyce: 2 834 750,00 zł