GOPS w Kobierzycach

komunikat w sprawie składania wnioskówGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach- Referat Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz Referat Świadczeń Wychowawczych „500+” informuje, że od dnia 01.07.2019 r. rozpoczyna się przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego, wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego świadczeń wychowawczych 500+ oraz świadczenia „Dobry start” na okres świadczeniowy 2019/2020.

Od 1 lipca 2019 r. można wysyłać wnioski poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy będą przyjmowane w formie papierowej od 1 sierpnia 2019 r. Można je pobrać z naszej strony internetowej www.gops.kobierzyce.pl.

Osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka celem pobrania i złożenia wniosków na parterze w budynku GOPS:

- BIURO NR 3 - wniosek o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
- BIURO NR 3 - wniosek o świadczenia z funduszu alimentacyjnego
- BIURO NR 3 - wniosek o Kartę Dużej Rodziny
- BIURO NR 4 - wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
- BIURO NR 4 - wniosek o świadczenie dobry start

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu

ŚWIADCZENIA RODZINNE 71/36-98-014
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY 71/ 36-98-014
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+ 71/36-98-004
ŚWIADCZENIEDOBRY START 71/36-98-014

WAŻNE: zarówno w przypadku świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych od nowego okresu świadczeniowego będą brane pod uwagę dochody z 2018 roku. W celu przyspieszenia rozpatrzenia wniosków proszę mieć ze sobą dokumenty pełnoletnich członków rodziny potwierdzające sytuację dochodową od 2018 roku: wszystkie PIT-y od pracodawców z których rozliczaliście się Państwo w Urzędzie Skarbowym za 2018 rok, świadectwa pracy otrzymane w 2018 lub 2019 roku, umowy zlecenia za 2018 i 2019 rok, umowy o pracę zawarte w 2018 i 2019 roku. W przypadku podjęcia zatrudnienia od 2019 roku zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód uzyskano (np. umowa o pracę od 5 lutego – zaświadczenie o dochodzie za marzec z wyszczególnieniem przychodu, kosztów uzyskania przychodu, należnego podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Dyrektor GOPS