GOPS
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Mieszkańcy gminy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, mogą liczyć na pomoc pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem ich działań jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie problemów, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby i możliwości. Działania te skupiają się przede wszystkim na podejmowaniu działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia podopiecznych Ośrodka oraz ich integracji ze środowiskiem.

 

Zadania Ośrodka obejmują w szczególności:

 

1) realizowanie zadań z zakresu pomocy społecznej;

2) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka;

3) realizację rządowych programów pomocy społecznej i miejskich programów osłonowych;

4) przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych;

5) przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych;

6) realizowanie Funduszu Alimentacyjnego i prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych;

7) realizacja programu współfinansowanego z EFS „Aktywizacja klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach”;

8) realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”;

9) realizacja programu dla uczniów niepełnosprawnych „Uczeń na wsi”;

10) realizacja świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia tj.

- stypendia szkolne,

- zasiłek szkolny,

11) prowadzenie obsługi technicznej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

12) realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

13) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

14) realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;

15) obsługa administracyjna - Zespół Interdyscyplinarny;

16) realizacja ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej;

17) inne zadania wynikające z upoważnienia lub przepisów prawa.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

ul. Wincentego Witosa 18, 55-040 Kobierzyce

tel. +48 71 36 98 000

faks: +48 71 36 98 001

 

Wykaz pracowników oraz telefonów pracowników GOPS