19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
bezchmurnie
26°
DZIŚ
bezchmurnie
26°
JUTRO
zachmurzenie duże
28°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

UWAGA! Od 1 stycznia 2015 r. system
gospodarowania odpadami komunalnymi
w gm. Kobierzyce ulegnie zmianie

Od 1 stycznia 2015 r. ulega zmianie system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Kobierzyce: Do najważniejszych zmian należą:

I. wprowadzone Uchwałą nr XLV/655/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/392/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kobierzyce zmiany w zakresie:

 1. Wydzielenie papieru i makulatury do niebieskiego pojemnika/worka ze zbieranej frakcji odpadów „suchych”; w żółtym pojemniki/worku gromadzone będą tylko tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe;
 2. Zbiórka papieru i makulatury w zabudowie jednorodzinnej będzie prowadzona w systemie workowym, natomiast w zabudowie wielorodzinnej i dla firm w systemie „gniazdowym” w pojemnikach ogólnodostępnych;
 3. Papier i makulatura odbierane będą z częstotliwością nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc z zabudowy jednorodzinnej oraz z pojemników ogólnodostępnych;
 4. Zbiórka szkła zostaje ograniczona do jednego pojemnika/worka zielonego, w którym gromadzone będzie szkło mieszane;
 5. w przypadku, gdy wszyscy właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej liczącej nie więcej niż 7 lokali, zadeklarują w deklaracji, że chcą by odpady komunalne były od nich odbierane w sposób określony jak dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, stosuje się dla nich przepisy jak dla zabudowy jednorodzinnej;
 6. na pojemnikach i workach uszczegółowione zostaną opisy jakie odpady należy wrzucać, a jakie nie;
 7. wprowadzenie żółtej i czerwonej naklejki na pojemnik/worek w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów; żółta naklejka będzie stosowana przy pierwszych stwierdzonym przypadku złej segregacji, a odpad będzie odebrany w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych; czerwona naklejka będzie stosowana przy drugim stwierdzonym przypadku złej segregacji, a odpad będzie odebrany w najbliższym terminie odbioru odpadów zmieszanych i sytuacja ta skutkować będzie wszczęciem postępowania celem ustalenia rzeczywistej opłaty za odpady.

II. wprowadzone Uchwałą nr XLV/656/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/396/13 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 marca 2013 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zmiany w zakresie:

 1. likwidacja limitu dla mieszkańców na odpady zmieszane; w/w odpady będą zabierane w każdej ilości;
 2. wprowadzenie zbiórki od mieszkańców na PSZOK-u w Pełczycach styropianu budowalnego i papy.

III. wprowadzone Uchwałą nr XLV/657/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik zmiany w zakresie:

1) ustalono następujące niższe miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo domowe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny tj.:

 • za gospodarstwo domowe 1 osobowe w wysokości 13 zł,
 • za gospodarstwo domowe 2 osobowe w wysokości 26 zł,
 • za gospodarstwo domowe 3 osobowe w wysokości 39 zł,
 • za gospodarstwo domowe 4 osobowe w wysokości 52 zł,
 • za gospodarstwo domowe powyżej 4 osób w wysokości 52 zł oraz 1 zł dodatkowo od każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym.

2) Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono następujące miesięczne stawki opłaty za gospodarstwo domowe tj.:

 • za gospodarstwo domowe 1 osobowe w wysokości 25 zł,
 • za gospodarstwo domowe 2 osobowe w wysokości 50 zł,
 • za gospodarstwo domowe 3 osobowe w wysokości 75 zł,
 • za gospodarstwo domowe 4 osobowe w wysokości 100 zł,
 • za gospodarstwo domowe powyżej 4 osób w wysokości 100 zł oraz 2 zł dodatkowo od każdej kolejnej osoby w gospodarstwie domowym.

IV. wprowadzone Uchwałą nr XLV/658/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi zmiany w zakresie:

W związku ze zniesieniem limitu dla mieszkańców na odpady zmieszane,
usługi dodatkowe są już tylko dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

V. wprowadzone Uchwałą nr XLV/659/14 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 września 2014 r.
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości zmiany w zakresie:

W związku z wprowadzanymi zmianami we wcześniejszych Uchwałach, zmienione zostały załączniki nr 1, 2 i 3 ze wzorami deklaracji dla I, II i III części.

 

Zasady segregacji
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR