Kwalifikacje Wojskowe

w Gminie KobierzyceDOTYCZY:

- OSÓB ZAMELDOWANYCH NA STAŁE LUB CZASOWO PONAD 3 MIESIĄCE NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

Wójtowi (osobie reprezentującej Wójta);

  1. Dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
  2. W przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;

Komisji lekarskiej

  1. Dokumentację medyczną ,w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Ewidencji wojskowej

  1. Fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
  2. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
  3. Dane osobowe swoje i najbliższej rodziny ( matka, ojciec, rodzeństwo )

Wójt wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2018 poz.1459 i 1669)

Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub nie poddanie się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przestawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy )

Urząd Gminy Kobierzyce
Inspektor ds. Wojskowych OC i ZK
Henryk Maciej Bosiacki

*)Podstawa OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO Z dnia 24 MARCA 2021r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2021 roku