20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
28°
DZIŚ
bezchmurnie
28°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Nabór Kandydatów na Opiekunów Prawnych

dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

Kobierzyce, 07.09.2021r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych i kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

Podstawa prawna:

 • Art. 3 pkt. 5 lit. J ustawy z dnia 17 maja 1990 roku o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organami administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 1990.34.198 ze zm.),
 • Art. 149 § 3, art. 162 § 1, art.. 175 i art. 178 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku, Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.2020.1359 t.j. ze zm.)

Zakres podstawowych zadań:

 • opieka nad mieniem i sprawami życiowymi osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej,
 • zabezpieczenie – w miarę możliwości – bieżących potrzeb oraz opieki lekarskiej,
 • doradztwo i pomoc w prowadzeniu spraw życiowych podopiecznego,
 • reprezentowanie podopiecznego i zarządzania jego majątkiem – tylko w przypadku i w zakresie określonym postanowieniem sądu opiekuńczego.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze:

 • Posiadająca obywatelstwo polskie
 • Pełna zdolność do czynności prawnych
 • Niepozbawiona praw publicznych oraz władzy rodzicielskiej
 • Nieposzlakowana opinia

Wymagane dokumenty:

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego lub kuratora, w ramach którego kandydat składa m.in.:
  a) Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe
  b) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, biegłej znajomości języka polskiego oraz niepozbawieniu władzy rodzicielskiej
  c) Oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019.1781 ze zm.) oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
 • Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji, prosimy o składanie wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Kandydat na opiekuna prawnego/ kurator” osobiście lub przesłać na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce. Termin zakończenia naboru nie zostaje określony, co oznacza, iż w każdej chwili można złożyć stosowne dokumenty.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Sąd opiekuńczy może przyznać (ale nie musi) opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej, jeżeli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Wynagrodzenie jest pokrywane z dochodów lub majątku osoby, dla której opiekun lub kurator jest ustanowiony. Jeśli osoba ta nie ma odpowiednich dochodów lub majątku, wynagrodzenie pokrywane jest ze środków publicznych i wypłacane na podstawie przepisów przez ośrodek pomocy społecznej. Wysokość wynagrodzenia w stosunku miesięcznym, nie może przekroczyć 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

ikona pdf - Oświadczenie

ikona pdf - Klauzula
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR