Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018 - 2021OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), mając na uwadze art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2017 poz. 519 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje o:

1) możliwości zapoznania się z dokumentem projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2018-2021 na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach www.ugk.pl w zakładce Aktualności lub w siedzibie Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1, w pok. Nr 11, w godzinach pracy Urzędu;
2) możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 11 grudnia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. Uwagi i wnioski można składać:
- w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce lub przesyłać pocztą na w/w adres,
- ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 11 (w godzinach pracy Urzędu),
- e-mailem na adres: enawrocka@ugk.pl.
Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Kobierzyce.
Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

Podano do publicznej wiadomości przez:

1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl.
3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.

Ikona pdf - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2018 - 2012