20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
25°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
27°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Kobierzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w związku z zamiarem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025”.

Zgodnie z art. 47 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedmiotowy dokument może podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.128.2021.HL z dnia 22 grudnia 2021 r. wyraził opinię, iż dla projektu dokumentu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025 r.” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Kobierzyce nie stwierdził, aby przedmiotowy dokument wyznaczał ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Nadrzędnym celem realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 jest bowiem doprowadzenie do długotrwałej poprawy stanu środowiska na terenie gminy, a tym samym poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i jakości życia jej mieszkańców, poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań chroniących poszczególne komponenty środowiska przed degradacją, w tym stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa krajowego i unijnego. W związku z powyższym przedmiotowy dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji wyłącznie takich przedsięwzięć, które służą osiągnięciu powyższego celu. Uzasadnieniem dla stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 są następujące przesłanki, o których mowa w art. 49 wyżej cyt. ustawy:

 • ­Wszelkie planowane w dokumencie działania ograniczają się do obszaru gminy Kobierzyce; ­ 
 • Na terenie gminy Kobierzyce występują następujące obszary lub obiekty chronione w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:
  a) 5 pomników przyrody ożywionej;
  b) 18 parków i zespołów parkowych.
  Na terenie gminy nie są zlokalizowane obszarowe formy ochrony przyrody typu parki krajobrazowe, rezerwaty i obszaru chronionego krajobrazu. W granicach gminy Kobierzyce nie występują także obszary należące do europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000. Najbliżej położonym jest Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH020073 Ludów Śląski, położony w odległości ok. 3,5 km od granic gminy. 
 • Zawarte w dokumencie zadania własne mają w większości charakter nieinwestycyjny i będą realizowane w ramach bieżących obowiązków jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów publicznych działających na terenie gminy, natomiast zaplanowane do realizacji przez gminę zadania inwestycyjne (np. termomodernizacje budynków użyteczności publicznej, remonty i modernizacje dróg oraz infrastruktury drogowej, zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i sanitarnej) opisane są w stopniu ogólnym, co odpowiada w większości koncepcyjnej fazie ich realizacji, a w niektórych przypadkach – zaledwie fazie planowania. Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań na środowisko w związku z realizacją wymienionych przedsięwzięć jest niskie, a ewentualne oddziaływania na etapie realizacji będą ograniczone do terenów przeznaczonych pod zabudowę i bezpośrednio z nimi sąsiadujących, będą miały zasięg lokalny, charakter jednorazowy, krótkotrwały i odwracalny, nie będą niosły ze sobą oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych. Wskutek ich przeprowadzenia zmniejszy się ryzyko dla zdrowia ludzi i zagrożenia dla środowiska. W przypadku podjęcia działań związanych z zajęciem terenu na potrzeby realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych, na wykonawcy będzie ciążył obowiązek przeprowadzenia osobnej procedury oceny oddziaływania na środowisko, w wyniku której zostaną określone i podjęte kroki mające na celu ochronę poszczególnych komponentów środowiska przed zanieczyszczeniem, ochronę roślin i zwierząt oraz bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. ­
 • W projekcie dokumentu zawarte zostały również tzw. zadania monitorowane, których realizacja przebiega w granicach gminy Kobierzyce, lecz odpowiedzialne są za nią inne organy administracji publicznej w tym wyższego szczebla lub inne podmioty (Spółki Wodne). Ocena wpływu na środowisko tych przedsięwzięć leży w gestii podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację i została lub powinna zostać dokonana na określonym jej etapie; ­
 • Zapisy zawarte w projekcie dokumentu pozostają w zgodzie z treścią aktualnych dokumentów strategicznych i programowych wyższego szczebla, które zostały wcześniej poddane procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, a w szczególności z: Długookresową Strategią rozwoju kraju — DSRK (Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności), Strategią na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do roku 2020, Polityką ekologiczną państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej, Strategią rozwoju województwa dolnośląskiego 2030; 
 • Program ochrony środowiska nie jest aktem prawa miejscowego, zatem zaplanowane w nim zadania nie są obligatoryjnie wymagane do realizacji, a wyznaczone w dokumencie cele, kierunki interwencji i zadania będą traktowane wyłącznie jako wytyczne do wyznaczania zadań w dokumentach sektorowych i finansowych gminy.

Podsumowując należy podkreślić, że wejście w życie Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 może skutkować wyłącznie poprawą bezpieczeństwa ekologicznego i warunków ochrony środowiska na terenie gminy oraz wspierać jej zrównoważony rozwój. Mając zatem na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem oraz charakter planowanych działań i skalę możliwego oddziaływania można uznać, że realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym dokumencie nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska, w tym na środowisko przyrodnicze gminy.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), działając na podstawie art. 48 w/w ustawy, Wójt Gminy Kobierzyce odstąpił od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025”.

Podano do publicznej wiadomości przez:

 1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach. 
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl. 
 3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR