Obwieszczenie Wójta Gminy Kobierzyce

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoNa podstawie art. 48 ust. 4 i 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025”.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 ww. ustawy Wójt Gminy Kobierzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z wnioskiem o zajęcie stanowiska w związku z zamiarem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025”.

Zgodnie z art. 47 cyt. wyżej ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przedmiotowy dokument może podlegać procedurze strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.128.2021.HL z dnia 22 grudnia 2021 r. wyraził opinię, iż dla projektu dokumentu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025 r.” nie jest wymagane przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Kobierzyce nie stwierdził, aby przedmiotowy dokument wyznaczał ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień dokumentu może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Nadrzędnym celem realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 jest bowiem doprowadzenie do długotrwałej poprawy stanu środowiska na terenie gminy, a tym samym poprawy bezpieczeństwa ekologicznego i jakości życia jej mieszkańców, poprzez zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi oraz wdrożenie skutecznych rozwiązań chroniących poszczególne komponenty środowiska przed degradacją, w tym stworzenie warunków dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym zakresie prawa krajowego i unijnego. W związku z powyższym przedmiotowy dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji wyłącznie takich przedsięwzięć, które służą osiągnięciu powyższego celu. Uzasadnieniem dla stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 są następujące przesłanki, o których mowa w art. 49 wyżej cyt. ustawy:

Podsumowując należy podkreślić, że wejście w życie Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na lata 2022-2025 może skutkować wyłącznie poprawą bezpieczeństwa ekologicznego i warunków ochrony środowiska na terenie gminy oraz wspierać jej zrównoważony rozwój. Mając zatem na uwadze cechy obszaru objętego oddziaływaniem oraz charakter planowanych działań i skalę możliwego oddziaływania można uznać, że realizacja zadań przedstawionych w przedmiotowym dokumencie nie powinna znacząco negatywnie wpłynąć na poszczególne komponenty środowiska, w tym na środowisko przyrodnicze gminy.

W związku z powyższym, po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (…), działając na podstawie art. 48 w/w ustawy, Wójt Gminy Kobierzyce odstąpił od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2022-2025”.

Podano do publicznej wiadomości przez:

  1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach. 
  2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl. 
  3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.