16
maj 2024, czwartek
IMIENINY: Andrzeja, Szymona, Wieńczysława

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
zachmurzenie małe
22°
JUTRO
zachmurzenie duże
15°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Kwiecień 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ogłoszenie o Naborze

na wolne stanowiko pracownika socjalnego

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika socjalnego.

Przedmiot naboru:

 1. Stanowisko: pracownik socjalny 
 2. Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę w pełnym wymiarze 1 etatu 
 3. Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W.Witosa 18 oraz przydzielony rejon. 
 4. Wynagrodzenie: ustalone na podstawie Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 1960) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach. 
 5. Podstawa zatrudnienia: umowa na czas zastępstwa z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony.

I. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 1. Posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 z dnia 12 marca 2004 roku ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.). 
 2. Obywatelstwo polskie. 
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie - praca w terenie. 
 4. Nieposzlakowana opinia. 
 5. Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie. 
 6. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
 7. Bardzo dobra znajomość ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych przepisów prawnych z zakresu pomocy społecznej.

II. Wymagania dodatkowe: 

 1. Doświadczenie w pracy na stanowisku pracownik socjalny. 
 2. Znajomość programu komputerowego „TT Pomoc”. 
 3. Mile widziane prawo jazdy kat. B.

III. Preferowane cechy osobowości kandydata:

 1. komunikatywność, kreatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, dokładność, odpowiedzialność, sumienność, wrażliwość i empatia.

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w rodzinach ubiegających się przyznanie świadczeń z pomocy społecznej oraz na zlecenie innych instytucji uprawnionych. 
 2. Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 
 3. Rozpoznawanie, ocena i analiza potrzeb mieszkańców w zakresie pomocy społecznej. 
 4. Świadczenie pracy socjalnej w środowiskach. 
 5. Współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami, których działalność wspiera formy pomocy udzielanej klientom pomocy społecznej. 
 6. Opracowywanie planów pomocy, w tym związanych z realizacją zadań zawartych w kontrakcie socjalnym. 
 7. Wydawanie decyzji administracyjnych. 8.Realizowanie innych zadań należących do kompetencji pracownika socjalnego zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych.

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV. 
 2. Życiorys. 
 3. List motywacyjny. 
 4. Kwestionariusz osobowy. 
 5. Poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz przebieg pracy zawodowej. 
 6. Inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach przydatnych do wykonywania zawodu pracownik socjalny. 
 7. Oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne. 
 8. Pisemne wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530).

VI. Termin i sposób składania ofert:

 1. Osobiste składanie ofert w biurze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach sekretariat/biuro obsługi klienta w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji i numerem telefonu kandydata z dopiskiem „nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do dnia 28 kwietnia 2023 r. do godz. 15:00 
 2. pocztą na adres Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach, ul. W. Witosa 18, 55-040 Kobierzyce 
 3. E-mailem na adres info@gops.kobierzyce.pl

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w wyniku rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych w momencie zatrudnienia.

Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych do dalszego etapu rekrutacji będzie można odebrać po zakończeniu rekrutacji w siedzibie GOPS. Ofert nieodebrane zostaną zniszczone po upływie jednego miesiąca od zakończenia rekrutacji.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Ludwika Teresa Oszczyk
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR