19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
zachmurzenie małe
22°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Ogłoszenie Wójta Gminy Kobierzyce

o przystąpieniu do konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) w związku z §1 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 Uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XLII/836/18 z dnia 27 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kobierzyce oraz art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) Wójt Gminny Kobierzyce ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy Kobierzyce w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Celem konsultacji społecznych jest zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących rewitalizacji, wymiana wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce.

Konsultacje prowadzone będą w okresie od 20 listopada 2023 r. do 25 grudnia 2023 r. w następujących formach:

 • zbierania uwag w formie papierowej (osobiście lub na adres: Referat Inwestycji, Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce) i elektronicznej (pod adresem e-mail: jszycher@ugk.pl); 
 • zbierania uwag ustnych w Referacie Inwestycji Nieruchomości i Środowiska, Urzędu Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 4 w godzinach pracy urzędu; 
 • spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji zaplanowanego w dniu 13 grudnia 2023 r. o godz. 16:30 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1 w Sali sesyjnej nr 202 (sala Błękitna); 
 • badania ankietowego (w formie papierowej i elektronicznej).

Materiały informacyjne, tj.:

 • projekt uchwały Rady Gminy w Kobierzycach, w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce wraz z uzasadnieniem i załącznikiem – Regulaminem, 
 • formularz zgłaszania uwag, 
 • ankieta udostępnione zostaną w wersji: 
 • elektronicznej na stronie www.ugk.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rewitalizacja; 
 • papierowej w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce. Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości: 
 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobierzycach; 
 • na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach; 
 • na tablicy ogłoszeń w miejscowościach objętych obszarem rewitalizacji oraz w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyc; 
 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984r. – Prawo prasowe; 
 • w mediach społecznościowych Urzędu Gminy w Kobierzycach.

Uwagi zgłoszone na formularzu niepodpisanym imieniem i nazwiskiem oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu konsultacji pozostaną bez rozpatrzenia. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Kobierzycach. Z konsultacji społecznych zostanie sporządzony raport podsumowujący, który będzie upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kobierzyce, na stronie internetowej www.ugk.pl oraz, na żądanie osób zainteresowanych, w siedzibie urzędu gminy.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z obowiązkiem, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia nr 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kobierzyce z siedzibą przy al. Pałacowej 1, 55-040 Kobierzyce, e-mail: info@ugk.pl
 2. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu opracowania uchwały Rady Gminy w Kobierzycach na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 ze zm.) w ramach realizacji zadań publicznych przez administratora oraz w celach archiwizacji dokumentacji w oparciu o ustawę o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust 1. lit e) i art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia PEiR (UE) 2016/679. 
 3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz realizacją przysługujących Państwu praw, można skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych przez email: IOD@ugk.pl
 4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Gminy Kobierzyce www.ugk.pl w zakładce „URZĄD\RODO-OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH” oraz w siedzibie Administratora.PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR