21
lipiec 2024, niedziela
IMIENINY: Daniela, Andrzeja, Wiktora

TERAZ
bezchmurnie
30°
DZIŚ
bezchmurnie
30°
JUTRO
intensywne opady deszczu
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Pieniądze na edukację zawodową

w ramach środków z Unii Europejskiej dla Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Ponad 6 mln zł mogą otrzymać samorządy i instytucje edukacyjne z obszaru ZIT WrOF na kształcenie zawodowe w ramach organizowanego konkursu na dofinansowanie projektów ze środków Unii Europejskiej.

Używając języka unijnego mowa o konkursie nr RPDS.10.04.02-IZ.00-02-227/17 w ramach Poddziałania 10.4.2 „Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WrOF”. Wsparcie można otrzymać w zakresie podnoszenia/nabywania kompetencji niezbędnych na rynku pracy w przypadku korzystania ze szkolnictwa zawodowego.

Lista jest długa i obejmuje.:
• organizację praktycznych form nauczania – staży, praktyk zawodowych;
• uruchamianie i dostosowywanie kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku;
• działania przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, poprzez pomoc stypendialną dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;
• doradztwo edukacyjno-zawodowe, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek m.in. poprzez:

- przygotowanie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji wyspecjalizowanych ośrodków kształcenia i szkolenia oraz wsparcie ich w zakresie poradnictwa i informacji zawodowej pod potrzeby regionalnego i lokalnego rynku pracy m.in. poprzez:
- szkolenia, doradztwo oraz inne formy podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach).

O dofinansowanie mogą starać się m. in. jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe, placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Bezpośrednimi odbiorcami pomocy będą przede wszystkim uczniowie i słuchacze szkół zawodowych, nauczyciele zawodów oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.

Nabór wniosków trwa od 6 marca do 31 marca. Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na stronie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego (https://zitwrof.pl/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-konkursie-nr-rpds-10-04-02-iz-00-02-22717-dla-poddzialania-10-4-2-dostosowanie-systemow-ksztalcenia-szkolenia-zawodowego-potrzeb-rynku-pracy-zit-wrof/).
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR