Plan gospodarki niskoemisyjnej

Szanowni Państwo.
W związku z przystąpieniem Gminy Kobierzyce do opracowania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego”informujemy, iż podmioty nie związane z samorządem, a funkcjonujące w granicach gminy Kobierzyce mogą zgłaszać działania z zakresu planowanej termomodernizacji obiektów, wsparcia efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz prowadzonych lub planowanych działań edukacyjnych z zakresu efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, zmian klimatycznych, a także oszczędności zasobów naturalnych, celem ujęcia ich w PGN. Zgłoszenie powinno zawierać nazwę jednostki zgłaszającej, planowany zakres prac z możliwym spodziewanym efektem ograniczenia zużycia medium lub uniknięcia emisji CO2. Umieszczenie podmiotu w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej umożliwi zgłaszającym pozyskiwanie dofinansowania w konkursach m.in. w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) w latach 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Adres strony internetowej www.infopgn.pl .