01
czerwiec 2023, czwartek
IMIENINY: Dzień Dziecka, Jakuba, Konrada, Gracjanny

TERAZ
bezchmurnie
23°
DZIŚ
zachmurzenie małe
23°
JUTRO
zachmurzenie duże
16°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Porozumienie w sprawie linii tramwajowej podpisane!

dotyczące budowy linii tramwajowej łączącej naszą gminę z Wrocławiem.


17 października br. Prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz Wójt Gminy Kobierzyce Ryszard Pacholik podpisali porozumienie dotyczące budowy linii tramwajowej łączącej naszą gminę z Wrocławiem. Oto treść tego porozumienia:

Od kilku lat następuje intensywny rozwój zabudowy mieszkaniowej, zarówno na terenie wrocławskich południowych osiedli m.in. Ołtaszyn i Partynice, jak i miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce, przylegającej od południa do granic Wrocławia.

W tej sytuacji jesteśmy świadomi, że rozwój układu drogowego nie gwarantuje każdemu mieszkańcowi tego rejonu swobodnego i komfortowego poruszania się w obrębie Wrocławia i aglomeracji. Stoimy więc na stanowisku, że wspieranie zrównoważonej mobilności, rozumianej jako rozwój transportu niesamochodowego, pozwala na zrównoważony i harmonijny rozwój tego obszaru.

Dlatego też dostrzegamy potrzebę podjęcia wspólnych działań w kierunku zapewnienia mieszkańcom tego rejonu dostępu do sprawnego transportu tramwajowego stanowiącego realną alternatywę dla poruszania się samochodem.

Wyrażamy więc wspólne przekonanie, że planowana przez Wrocław trasa tramwajowa w kierunku osiedla Ołtaszyn, powinna mieć kontynuację w kierunku miejscowości Wysoka w Gminie Kobierzyce.

Artykuł 1
1. Celem niniejszego Porozumienia intencyjnego jest wspólne rozpoczęcie prac przygotowawczych do realizacji przedsięwzięcia polegającego na poprowadzeniu nowej trasy tramwajowej obsługującej południowe osiedla we Wrocławiu i jej przedłużenia do miejscowości Wysoka w gminie Kobierzyce.
2. Prace przygotowawcze, o których mowa w ust. 1 obejmą:
▪ ustalenie korytarza przedłużenia trasy tramwajowej,
▪ wskazanie propozycji usytuowania pętli tramwajowej i parkingu P&R w rejonie Wysokiej,
▪ zaproponowanie zasad uwzględnienia trasy tramwajowej w procesie projektowym drogi wojewódzkiej prowadzonym przez samorząd województwa,
▪ wstępne omówienie zasad utrzymania i funkcjonowania obsługi tramwajowej, zakupu taboru oraz innych działań organizacyjnych wynikających z funkcjonowania trasy.
3. Dla osiągnięcia celu Porozumienia intencyjnego strony deklarują podjęcie działań w celu określenia zakresów zadań i poziomów partycypacji w tym przedsięwzięciu.
4. Strony zobowiązują się do podjęcia wszelkich starań celem zaplanowania zakresu i sposobu prowadzenia prac, określenia ram dla ich budżetu oraz podziału przypadających na Strony kosztów w umówionym pomiędzy nimi udziale.

Artykuł 2
1. Strony Porozumienia intencyjnego oświadczają, że realizacja deklarowanych przedsięwzięć będzie oparta o aplikowanie o dofinansowanie ze środków unijnych. Niezależnie jednak od tego Strony deklarują własne wsparcie finansowe dla inwestycji tramwajowej.
2. Zasady współfinansowania uzgodnionych projektów realizowanych określi odrębna umowa.

Artykuł 3
Strony Porozumienia intencyjnego wyznaczają do kontaktu i współpracy następujące osoby:
w imieniu Wójta Gminy Kobierzyce – Pan Rafał Krasicki,
w imieniu Prezydenta Wrocławia – Pan Marek Żabiński.

Artykuł 4
Niniejsze Porozumienie intencyjne stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań i skutków finansowych.

Artykuł 5
Postanowienia końcowe
1. Niniejsze Porozumienie intencyjne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
2. Wszelkie zmiany w niniejszym Porozumieniu intencyjnym wymagają formy pisemnej.
3. Postanowienia niniejszego Porozumienia intencyjnego wchodzą w życie z dniem podpisania.

PDF- Porozumienie Intencyjne
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR