Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

edycja 2022Herby

Gmina Kobierzyce pozyskała dofinasowanie w kwocie 83 385,00 zł. z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, który na celu przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnościami, umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności. Program jest finansowany w 100% z Funduszu Solidarnościowego i obejmie wsparciem 5 osób niepełnosprawnych mieszkańców Gminy Kobierzyce. Zadanie publiczne polega na wprowadzeniu usługi Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, poprzez udzielenie pomocy w czynnościach dnia codziennego, w wyjściu np. do kina, teatru, pomoc w załatwianiu spraw urzędniczych itp.

Gmina Kobierzyce oczekuje na podpisanie umowy z Wojewodą Dolnośląskim o dofinasowanie zadania. Rozpoczyna się rekrutacja uczestników do projektu z terenu całej gminy prowadzona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach. Ogłoszony został konkurs na wybór realizatora zadania.