19
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Marcina, Wincentego, Wodzisława

TERAZ
zachmurzenie małe
26°
DZIŚ
bezchmurnie
27°
JUTRO
zachmurzenie duże
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Program Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce

Kobierzyce, 3 grudnia 2014 r.
RINiŚ.OŚiGO.6220.0030.2014.001.14


OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce

Na podstawie art. 30, 39 ust. 1 pkt 1-5 oraz art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), mając na uwadze art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 1232 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje o:

 1. przystąpieniu do opracowania projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.;
 2. możliwości zapoznania się z dokumentem projektu Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2014-2017 z perspektywą do 2021 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kobierzycach www.ugk.pl w zakładce Aktualności lub w siedzibie Urzędu Gminy w Kobierzycach przy al. Pałacowej 1, w pok. Nr 11, w godzinach pracy Urzędu;
 3. możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni tj. od dnia 9 grudnia 2014 r. do dnia 29 grudnia 2014 r. Uwagi i wnioski można składać:
  - w formie pisemnej – w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce lub przesyłać pocztą na w/w adres,
  - ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce pok. 11 (w godzinach pracy Urzędu),
  - e-mailem na adres: enawrocka@ugk.pl Uwagi i wnioski będą rozpatrzone przez Wójta Gminy Kobierzyce. Wnioski i uwagi powinny zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku i uwagi.

Podano do publicznej wiadomości przez:

 1. Umieszczenie na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl.
 3. Ogłoszenie w prasie lokalnej.Kobierzyce, 4 grudnia 2014 r.
RINiŚ.OŚiGO.6220.0027.2014.003.14

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Kobierzyce
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.)

Wójt Gminy Kobierzyce informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2014-2017 z perspektywą do 2021 r.”

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2, art. 58 ust. 1 pkt 2 i art. 48 ust.1 i 2 ww. ustawy Wójt Gminy Kobierzyce wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o zajęcie stanowiska w związku z zamiarem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2014-2017”.

Dolnośląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny we Wrocławiu postanowieniem (znak pisma nr ZNS.9011.1659.2014.DG) z dnia 17.11.2014 r. stwierdził, że dla wyżej wymienionego dokumentu nie ma potrzeby przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu pismem nr WSI.410.508.2014.JN z dnia 2 grudnia 2014 r. wyraził opinię, iż dla projektu dokumentu „Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2014-2017, z perspektywą do 2021 r.” przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko nie jest wymagane.

„Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2014-2017, z perspektywą do 2021 r.” jest programem przedstawiającym bieżący stan środowiska na terenie gminy oraz zestawienie zadań realizowanych i planowanych do realizacji mających na celu poprawę jakości środowiska naturalnego oraz warunków życia mieszkańców gminy. Program nie wyznacza ram dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz dotyczy obszaru mieszczącego się w granicach jednej gminy i nie spowoduje wystąpienia oddziaływań skumulowanych i transgranicznych. Po wprowadzeniu programu zauważyć będzie można, że przeważają skutki pozytywne realizacji zadań i postanowień zawartych w programie, gdyż wiążą się one z poprawą warunków życia ludzi, związane są z polepszeniem i utrzymaniem jakości środowiska naturalnego oraz warunków jego ochrony. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, odstępuję od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu: „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Kobierzyce na l. 2014-2017”.

Podano do publicznej wiadomości poprzez:

 1. Umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kobierzycach.
 2. Umieszczenie na stronie internetowej www.ugk.pl w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Program Ochrony ŚrodowiskaPARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR