Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

2014-2020 (PO PŻ)- Podprogram 2017Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach we współpracy z Bankiem Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117D przygotowuje się do realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 (PO PŻ) – Podprogram 2017, który jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jak skorzystać ze wsparcia Programu?

Osoby, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie mogą uzyskać skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej w tutejszym Ośrodku, które zrealizują w Banku Żywności we Wrocławiu, ul. Rogowska 117D. Wydawanie żywności z Banku Żywności we Wrocławiu rozpocznie się od dnia 11.10.2017r. i będzie się odbywać w każdą środę w godz. 14.00- 17.00. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 36-98-000. Osoby zainteresowane do pobrania skierowań powinny zgłaszać się do pracowników socjalnych w tut. Ośrodku pokój nr 7 i 8 (I piętro).

ZAPRASZAMY
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach

Dyrektor
Ludwika Teresa Oszczyk