Program rewaloryzacji miejscowości Kobierzyce
Rewaloryzacja miejscowości Kobierzyce

 

W związku z intensywnym rozwojem Gminy Kobierzyce, wzrostem jej znaczenia i atrakcyjności dla mieszkańców oraz inwestorów - władze gminy rozpoczęły proces rewaloryzacji miejscowości Kobierzyce. To wielowątkowe przedsięwzięcie, bowiem wieś nie jest spójna przestrzennie. Główne funkcje, będące celem ruchu mieszkańców - budynki urzędu gminy, poczty, banku, ośrodka zdrowia oraz zespołu handlowo-usługowego - są rozmieszczone bardzo przypadkowo.

 

Po analizie stanu istniejącego oraz w trakcie prac nad projektem rewaloryzacji Kobierzyc przyjęto następujące założenia projektowe oparte o zachowanie zasady dobrej kontynuacji oraz delikatnej ingerencji:

- uporządkowanie przestrzenne wsi pozbawionej spójności przestrzennej;

- poprawienie percepcji wsi w skali urbanistycznej, architektonicznej i wyrazu plastycznego oraz zadbanie o czytelność układu, podkreślenie i wyróżnienie ważniejszych społecznie i cennych elementów przestrzennych;

- wprowadzenie elementów wyróżniających się oraz nadanie odrębnej, ale jednolitej tożsamości wizualnej wsi;

- stworzenie trzonu kompozycyjnego, osi, placu, centrum założenia - dla nadania spójności i zwartości układu;

- zaprojektowanie terenów dla nowej zabudowy mieszkaniowej zarówno wielo- jak i jednorodzinnej wobec wzrastającej ilości miejsc pracy w gminie oraz wprowadzanie rozwiązań poprawiających standard, wygodę i nowoczesność zamieszkiwania ale używając tradycyjnych materiałów i elementów;

- zachowanie elementów historycznych;

- wprowadzenie rozwiązań przestrzennych zachęcających do chodzenia pieszo i jeżdżenia na rowerze;

- wprowadzenie do założenia parkowego, objętego ścisłą ochroną konserwatorską - bogatej oferty usług wypoczynkowych;

- pozostawienie, uzupełnienie i podkreślenie istniejącej zieleni wysokiej, minimalizowanie wycinek, wzbogacenie zieleni o nowe nasadzenia przyuliczne, skwerowe, parkowe, uporządkowanie zieleni wzdłuż wskazanych ciągów komunikacyjnych, utworzenie nowych skwerów zielonych, zorganizowanie zieleni na placach oraz nowych placykach zabaw dla dzieci;

- uporządkowanie tkanki zabudowy wsi głównie poprzez realizację nowej nawierzchni ulic i chodników, porządkowaniu ogrodzeń oraz wnętrz publicznych;

- wprowadzenie zieleni urządzonej oraz wprowadzenie elementów małej architektury ujednoliconych dla całej wsi.

 

Formalne ramy dla tego procesu stworzyła uchwała nr LXIV/686/06 Rady Gminy Kobierzyce z 28 września 2006 w sprawie przyjęcia projektu rewaloryzacji miejscowości Kobierzyce. Wykonane zostały prace projektowe dla obiektów będących własnością Gminy oraz dróg publicznych, zgodnie z przyjętymi w projekcie wytycznymi.

 

Wiele inwestycji w ramach rewaloryzacji zostało już zakończonych, kolejne są w trakcie realizacji. Zrealizowano już m.in.:

- remont remizy strażackiej;

- modernizację budynku przy ul. Robotniczej 1;

- remont budynków komunalnych przy ul. Witosa 13-15;

- przebudowę budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Witosa 18;

- zagospodarowanie terenu Przedszkola Samorządowego;

- ciągi piesze przy firmie Agropest;

- nawierzchnię drogową - sięgacz ul. Robotniczej;

- budowę oświetlenia na odcinka ul. Sportowej wraz z sięgaczem;

- przebudowę ulicy Robotniczej wraz z oświetleniem, odwodnieniem i przebudową sieci wodociągowej;

- przebudowę części ul. Ludowej;

- budowę ronda na skrzyżowaniu ul. Witosa, Robotniczej i Ludowej;

- przebudowę ul. Witosa;

- budowę mini dworca autobusowego przy ul. Witosa;

- budowę ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Robotniczej 1.

 

Program rewitalizacji został doceniony również przez fachowców. W 2008 roku Gmina Kobierzyce otrzymała wyróżnienie (II miejsce) w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2007” za przebudowę budynku przy ul. Robotniczej oraz remizy strażackiej w Kobierzycach wykonanych w ramach rewaloryzacji wsi.