Projekt „Zdalna szkoła”

w Gminie Kobierzycelogotypy

W związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, szkoły i placówki oświatowe stanęły przed wyzwaniem prowadzenia zajęć edukacyjnych w trybie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Gmina Kobierzyce w ramach projektu Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” pozyskała dofinansowanie w kwocie 99 568,50 zł. Maksymalna możliwa kwota dofinansowania to 100 000 zł. i wynika ona liczby uczniów pobierających naukę w szkołach podstawowych gminy.

Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pozwoliły na zakup 34 laptopów i 2 tabletów niezbędnych do realizacji zadań związanych z kształceniem zdalnym, które zostaną przekazane uczniom i nauczycielom na czas epidemii Covid-19. Gmina oczekuje na dostawę zakupionego sprzętu od wykonawcy.

Projekt grantowy pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” ma na celu wsparcie uczniów i nauczycieli niemających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.