Przebudowa stadionu w Kobierzycach
logotypy

Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I

Projekt Gminy Kobierzyce pn.: „Przebudowa stadionu w Kobierzycach – Etap I” znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 - Poddziałania 6.3.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT WrOF.

Przedmiotowy projekt został przewidziany do realizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015 – 2023. W ramach projektu wykonany został I etap przebudowy stadionu w Kobierzycach, w którym zrealizowano m.in. budowę placu zabaw, siłowni zewnętrznej, boiska piłkarskiego z nawierzchnią ze sztucznej trawy i oświetleniem nocnym, systemu zraszania/ drenażu płyty boiska oraz dodatkowe wyposażenie. Elementem projektu były również budowa oraz zakup elementów zapewniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu (np. kontenera sanitarnego, parkingów dla samochodów, elementów ogrodzenia, instalacji elektrycznej, kanalizacyjnej, wodociągowej, deszczowej itp.). W wyniku realizacji projektu zrewitalizowany został obszar o pow. 1,84 ha, a sam obiekt został przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. W następstwie realizacji projektu stadionowi przywrócona została jego funkcja sportowo-rekreacyjna.

Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 28.03.2018 r.


Dofinansowanie – 2 710 162,60 zł


Wydatki kwalifikowalne 5 420 325,19 zł, ogółem 7 111 949,45 zł
Projekt „Przebudowa stadionu w Kobierzycach – etap I”,
nr projektu:RPDS.06.03.02-02 0003/17, realizowany jest w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.