30
maj 2023, wtorek
IMIENINY: Feliksa, Ferdynanda

TERAZ
bezchmurnie
10°
DZIŚ
bezchmurnie
10°
JUTRO
pochmurnie
21°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Przetarg nieograniczony ustny

dzierżawa nieruchomość w obrębie wsi Kobierzyce

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kobierzyce ogłasza ustny nieograniczony przetarg na dzierżawę nieruchomość w obrębie wsi Kobierzyce - działka nr 162/6, przeznaczonej na cele rolnicze, będącej własnością Gminy Kobierzyce.

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie wsi Kobierzyce, w granicach działki nr 162/6 o pow. 1,000 ha (w skład dzierżawionych gruntów wchodzą RII – 0,7898ha, RIIIa – 0,2102 ha), dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wrocław Krzyki prowadzi księgę wieczystą WR1K / 00093177/9. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Kobierzyce zatwierdzonego Uchwałą nr XIV/188/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26.10.2007roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy cmentarzu we wsi Kobierzyce, przedmiotowa działka przeznaczona jest jako teren usługowo – produkcyjny z urządzeniami towarzyszącymi. Przedmiotowa działka dotychczasowo była wykorzystana w całości rolniczo. Wydzierżawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia czasu trwania umowy, gdy zajdzie uzasadniona gospodarczo lub społecznie potrzeba, w tym przeznaczenie działki do sprzedaży, a umowa rozwiązana wówczas będzie za miesięcznym wypowiedzeniem. Dzierżawca nie może przedmiotu dzierżawy poddzierżawiać osobom trzecim. Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od obciążeń i ograniczeń na rzecz osób trzecich. Termin zagospodarowania nieruchomości: kwiecień /maj 2017 – 30.09.2018r.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawionego ustalona została w wysokości 3,87 q żyta, co stanowi 202,94 zł /słownie: dwieście dwa złote 94/100/ wg obowiązującej stawki żyta ustalonej przez GUS.

Minimalne postąpienie wynosi 1 q żyta, tj. 52,44 zł.

Wadium wynosi 30 zł /słownie: trzydzieści złotych 00/100/ i należy wpłacić w kasie tut. Urzędu lub na konto bankowe Urzędu Gminy nr 82 9575 0004 0000 0130 2000 0380 - do dnia 7 kwietnia 2017r. Datą dokonania wpływu wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego Gminy.

Czynsz roczny płatny będzie w złotówkach, według obowiązującej w dniu zapłaty ceny żyta ustalonej przez GUS, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2017r. o godz. 9.50 w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy al. Pałacowej 1 (sala ślubów).

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium w terminie, w miejscu i w/w formie.

Osobom, które przegrały przetarg, wadium zwraca się natychmiast po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet czynszu dzierżawnego za rok 2017, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę od zawarcia umowy dzierżawy, wadium przepada na rzecz Wydzierżawiającego. Termin zawarcia umowy dzierżawy zostanie uzgodniony po zakończeniu przetargu i podpisaniu protokołu. Wójt Gminy Kobierzyce zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn. Szczegółowe informacje dotyczące w/w nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Kobierzycach, przy Al. Pałacowej 1, pok. Nr 11, tel. 36-98-111.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR