Raport o Stanie Gminy Kobierzyce

za rok 2020. Debata nad raportem odbędzie w dniu 18 czerwca 2021r.Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.713 ze zm.) wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu sołeckiego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy gminy.

Debata nad „Raportem o stanie Gminy Kobierzyce za 2020 rok” odbędzie się w dniu 18 czerwca 2021r. na sesji Rady Gminy Kobierzyce.

Zgodnie z art.15 zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołwanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2020 r. poz 374 ze zm) posiedzenie sesji Rady Gminy Kobierzyce odbędzie się zdalnie. W nawiązaniu do wyżej wymienionej ustawy, z przyczyn organizacyjnych, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie swojego udziału w debacie nad „Raportem Gminy Kobierzyce za rok 2020“ do Biura Rady Gminy z kilkudniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem sesji.

Po złożeniu wniosku do Biura Rady, prosimy o uzgodnienie sposobu udziału w wideokonferencji z Informatykiem, tel. 71 / 36-98-198.

Pliki do pobrania:

Ikona PDF - Raport 2020

Ikona DOC - Wniosek