Raport o Stanie Gminy Kobierzyce za Rok 2019

debata nad raportem odbędzie w dniu 21 sierpnia 2020r.Szanowni Państwo

Zgodnie z art.  28 aa ustawy  z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz.713) wójt co roku przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.  

Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu sołeckiego. Nad przedstawionym raportem przeprowadza się debatę, w której mogą brać udział radni i mieszkańcy gminy.Debata nad „Raportem o stanie Gminy Kobierzyce za 2019 rok” odbędzie się w dniu 21 sierpnia 2020r. na sesji Rady Gminy Kobierzyce.Zgodnie z art.15 zzx ustawy z dnia 02 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach, związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołwanych nimi sytuacji kryzysowych  oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U  z 2020 r. poz 374 ze zm)  posiedzenie sesji Rady Gminy Kobierzyce odbędzie się zdalnie.W nawiązaniu do wyżej wymienionej ustawy,  z przyczyn organizacyjnych, zwracamy się z prośbą o zgłoszenie swojego udziału w debacie nad „Raportem Gminy Kobierzyce za rok 2019“  do Biura Rady Gminy z kilku dniowym wyprzedzeniem, przed ustalonym terminem sesji.

Po złożeniu wniosku do Biura Rady, prosimy o uzgodnienie sposobu udziału w wideokonferencji z Informatykiem, tel. 71 / 36-98-198.

Pliki do pobrania:

Ikona Word - Wniosek o udział

Ikona PDF - Raport za rok 2019