18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
bezchmurnie
25°
DZIŚ
bezchmurnie
25°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej

Projekt skierowany do  mieszkańców gminy Kobierzyce.

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

 1. Niniejsze warunki dotyczą udziału mieszkańców gminy w projekcie o nazwie „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej”, zwanym w dalszej części Projektem. Celem Projektu jest wsparcie mieszkańców gminy, planujących montaż domowych instalacji energetyki odnawialnej na cele gospodarstwa domowego, poprzez stworzenie możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł publicznych na zakup i instalację tego typu urządzeń.
 2. Gmina ma pełnić rolę partnera wspierającego Projekt. Gmina uczestniczy w procesie pozyskania środków na jego realizację w partnerstwie z innymi gminami oraz Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy, które jest koordynatorem Liderem Projektu.
 3. Warunkiem włączenia Gminy do projektu partnerskiego jest przeprowadzenie oceny zapotrzebowania mieszkańców Gminy na instalacje OŹE (preferencja dla fotowoltaiki), poparte zgłoszeniem wstępnych deklaracji i ankiet przez mieszkańców.
 4. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna, która posiada tytuł prawny do władania nieruchomością (budynek jednorodzinny) zlokalizowaną na terenie Gminy Kobierzyce
 5. Rodzaj mikroinstalacji prosumenckich, które będą przedmiotem Programu: panele fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego (typowo 3-6 kW). Przykładowe warunki, jakie powinna spełniać lokalizacja mikroinstalacji fotowoltaicznej
  a) przy instalacji o mocy 2 kW - wykorzystywana powierzchnia to minimum 20m2-30m2 otwartego, nieosłonionego od strony południowej dachu lub terenu przy budynku,
  b) przy instalacji o mocy 5 kW - wykorzystywana powierzchnia to minimum 30m2-50m2 otwartego, nieosłonionego od strony południowej dachu lub terenu przy budynku.
 6. Osoby zainteresowane udziałem w Programie powinny na obecnym etapie złożyć dwa dokumenty:
  a) wstępną deklarację zainteresowania udziałem w projekcie
  b) ankietę energetyczno-budowlaną określającą zapotrzebowanie na instalację Wzory w/w dokumentów można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce Formularze ankiety były udostępniane w trakcie spotkania informacyjnego zorganizowanego dla zainteresowanych Programem Mieszkańców, które odbyło się 15.11.2016r o godzinie 18.00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach ul. Ludowa 7. Zwrot wypełnionych przez mieszkańców ankiet nie może nastąpić później niż do 22 listopada 2016 r. Wypełnioną i podpisaną wstępną deklarację oraz ankietę zapotrzebowania należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Kobierzyce al. Pałacowa 1, 55-040 Kobierzyce.
 7. Ilość gospodarstw domowych mogących przystąpić do Programu: ok. 30-50. Limit wyznaczony jest przez max. kwotę dotacji, jaką Gmina może pozyskać na realizację Projektu.
 8. Finansowanie
  a) „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej” zakłada iż koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej leży po stronie mieszkańca, a następnie umożliwi mu ubieganie się o zwrot nakładów finansowych maksymalnie do wysokości ok. 85% kosztów kwalifikowanych.
  b) oprócz zakupu i montażu instalacji, dotacja może także pokryć koszty wykonania projektu instalacji i jej odbioru
 9. O dotację na zakup instalacji mieszkaniec będzie mógł wystąpić dopiero po uzyskaniu dofinansowanie przez projekt partnerski, o którym mowa w pkt 2, w konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 (RPO WD), Działanie 3.1.C.
 10. Ponieważ wyniki konkursu RPO WD 3.1.C będą znane dopiero w maju 2017, mieszkańcy zainteresowani uzyskaniem dotacji na swoje instalacje, będą mogli ubiegać się o nie najwcześniej w połowie 2017 roku.
 11. Mieszkaniec, któremu zostanie przyznana dotacja na zakup i montaż instalacji OŹE na swoim budynku, wejdzie w rolę Grantobiorcy w Projekcie.
 12. Obowiązkiem Grantobiorcy będzie utrzymanie instalacji w niepogorszonym stanie techniczno-energetycznym w okresie trwałości realizacji Programu, tzn. przez 5 lat od daty rozliczenia Programu.
 13. Pomiędzy Mieszkańcem/Grantobiorcą, który uzyskał grant a Operatorem Programu Grantowego (tzw. Grantodawcą czyli Stowarzyszeniem Wolna Przedsiębiorczość – Centrum Technologii Energetycznych,) zostanie spisana umowa, która będzie regulować szczegółowe warunki dotyczące wyboru, zakupu i użytkowania instalacji, a także zasad rozliczenia przyznanego grantu ;
 14. Planowana realizacja Programu: VI. 2017 – VI.2019 r.
 15. Podstawą do zakwalifikowania do Programu będzie poprawny dobór instalacji PV do potrzeb indywidualnego gospodarstwa domowego oraz spełnienie przez zgłaszany przez mieszkańca budynek kryteriów technicznych i energetycznych Projektu.

UWAGA:

Udział Gminy Kobierzyce w projekcie jest uzależniony od ilości zebranych od mieszkańców wstępnych deklaracji udziału w Programie.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR