20
czerwiec 2024, czwartek
IMIENINY: Diny, Bogny, Florentyny

TERAZ
zachmurzenie umiarkowane
14°
DZIŚ
zachmurzenie umiarkowane
24°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Rekrutacja Dzieci do Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych

na rok szkolny 2022/2023

 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że rusza elektroniczna rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2022/2023

Informacje na temat rekrutacji

 • rozpocznie się 28 marca 2022 r. o godzinie 8:00. 
 • zakończy się 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:00.

Link dla rodziców,
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminakobierzyce  

Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria (tzw. ustawowe) wynikające z art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe:

 1. wielodzietność rodziny kandydata; * 
 2. niepełnosprawność kandydata; 
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; **

Kryteria te mają jednakową wartość 200 p.

* wielodzietności rodziny – należy przez to rozumieć rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci (art. 4 pkt 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe)
** samotne wychowywanie dziecka – należy przez to rozumieć wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt 43 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów:

 • Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata. 
 • Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.). 
 • Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.
 • Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.).

Dokumenty składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/opiekuna prawnego.

Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria gminne

L.p.
Kryteria
Liczba punktów
Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium
1.
Dziecko 3-letnie, 4-letnie lub 5-letnie, które ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.
50
 
2.
Dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni/rodzic samotnie je wychowujący: - pracują zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub -prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub -prowadzą gospodarstwo rolne lub -studiują w systemie dziennym.
50
·zaświadczenie o zatrudnieniu z zakładu pracy wydane przez upoważnioną do tego osobę lub ·wydruk z CEIDG o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ·zaświadczenie z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników ·zaświadczenie ze szkoły lub uczelni.
3.
Oboje rodzice / prawni opiekunowie/ rodzic samotnie wychowujący dziecko/ rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub prowadzą gospodarstwo rolne i są podatnikami podatku rolnego w Gminie Kobierzyce.
50
·oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce wraz z kserokopią pierwszej strony PIT (zastępuje weryfikację przez Urząd Skarbowy)
4.
Jeden rodzic / prawny opiekun rozlicza się z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu pracy, emerytury, renty lub prowadzenia działalności gospodarczej do Pierwszego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu, ul. ks. Czesława Klimasa 34, 50-515 Wrocław na rzecz Gminy Kobierzyce lub prowadzi gospodarstwo rolne i jest podatnikiem podatku rolnego w Gminie Kobierzyce.
25
·oświadczenie o złożeniu informacji podatkowej za rok 2021 w Pierwszym Urzędzie skarbowym we Wrocławiu z tytułu zamieszkania na terenie gminy Kobierzyce wraz z kserokopią pierwszej strony PIT (zastępuje weryfikację przez Urząd Skarbowy)
5.
Zgłoszenie do przedszkola dziecka posiadającego co najmniej jedno rodzeństwo w wieku do 18 roku życia.
10
·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego
6.
Zgłoszenie jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci lub zgłoszenie dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług danego przedszkola lub szkoły (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego). Nie dotyczy kandydata, którego rodzeństwo kończy edukację w przedszkolu lub w szkole w roku poprzedzającym rok szkolny, na który odbywa się rekrutacja.
5
·oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

 

Wzory dokumentów:

Ikona DOC - Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa

Ikona DOC - Oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w placówce

Ikona DOC - Oświadczenie o złożeniu informacji podatkowych

Ikona DOC - Oświadczenie o wielodzietności

Ikona DOC - Oświadczenie o potwierdzeniu woli

Ikona DOC - Oświadczenie o samotnym wychowywaniu
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR