Strategia RozwojuStrategia rozwoju Gminy Kobierzyce

Strategia rozwoju jest jednym z najważniejszych dokumentów określających kierunki rozwoju jednostek samorządu terytorialnego w sferze społecznej, przestrzennej i gospodarczej. Określa priorytety rozwoju, które wdrażane przez władze samorządowe, partnerów gospodarczych i społecznych powinny doprowadzić do osiągnięcia zakładanych celów. Podstawę prawną do zatwierdzenia i wdrażania strategii przez gminy w polskim systemie prawnym przyjęto w ustawie o samorządzie gminnym (Dz.U. 2018 poz. 1307).

Strategia Rozwoju Gminy Kobierzyce została przygotowana z wykorzystaniem metodologii partycypacyjno-eksperckiej. W trakcie prac nad dokumentem zapewniono aktywny udział społeczności lokalnej poprzez badania ankietowe, warsztaty konsultacyjne oraz konsultacje społeczne dokumentu.

Przy przygotowaniu diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej podstawowym źródłem informacji były dane własne Urzędu Gminy Kobierzyce oraz dane udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny.

W celu zapewnienia spójności analizy przyjęto, że podstawowym okresem odniesienia będą lata 2018-2019. Taki model przygotowania Strategii łączy atuty potencjału mieszkańców zaangażowanych w życie społeczne i gospodarcze w gminie z wiedzą i doświadczeniem ekspertów.

Dokument Strategii wyznacza najważniejsze kierunki działań, które umożliwią skuteczne rozwiązywanie zdiagnozowanych problemów oraz wzmacnianie zidentyfikowanych potencjałów gminy Kobierzyce w celu dalszego, dynamicznego rozwoju oraz wzrostu jakości życia jej mieszkańców.

STRATEGIA