13
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Ernesta, Małgorzaty

TERAZ
zachmurzenie małe
18°
DZIŚ
zachmurzenie duże
24°
JUTRO
zachmurzenie umiarkowane
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Oferta pracy

URZĄD GMINY KOBIERZYCE
poszukuje
kandydatów do pracy na stanowisko robotnika gospodarczego

Wymagania niezbędne:

1. Wykształcenie: min. podstawowe.
2. Pełna zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.
3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
4. Niekarany za przestępstwo popełnione umyślne.

Wymagania dodatkowe:

1. Prawo jazdy uprawnione do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej (dmc) nieprzekraczającej 3,5 tony (z wyjątkiem motocykla lub autobusu) oraz ciągnikiem rolniczym.
2. Mile widziana umiejętność obsługi kosiarki, kosy i piły spalinowej.
3. Możliwość wykonywania pracy na wysokości.

Do zadań na w/w stanowisku będzie należało m. in.:

1. Dbanie o utrzymanie ładu i porządku na terenie Gminy Kobierzyce. - sprzątanie i utrzymanie w czystości mienia komunalnego, w tym m.in. chodników, dróg gminnych, terenów zielonych, kwietników, terenów rekreacyjnych i sportowych, małej architektury, oznakowania, przystanków, itp.
2. Bieżące utrzymanie urządzeń kanalizacyjnych, w tym. m.in. czyszczenie kanałów, naprawa studni, naprawa i wymiana wpustów deszczowych,

Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny - opatrzony własnoręcznym podpisem.
2. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
3. Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie.
4. Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie - opatrzone własnoręcznym podpisem.
5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych* - opatrzone własnoręcznym podpisem.
6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe* - opatrzone własnoręcznym podpisem.
7. Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji na stanowisko robotnika gospodarczego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182 z późn.zm) ” - opatrzone własnoręcznym podpisem.
8. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wzory dokumentów do pobrania

* Wyżej wymienione oświadczenie powinno zwierać klauzurę o następującej treści: „Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w zaklejonych kopertach w siedzibie Urzędu Gminy Kobierzyce , al. Pałacowa 1 lub pocztą na adres Urzędu Gminy Kobierzyce z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko robotnika gospodarczego ” w terminie do dnia 26 lutego 2016 r. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Kobierzyce po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR