12
lipiec 2024, piątek
IMIENINY: Weroniki, Jana, Bonifacego

TERAZ
zachmurzenie małe
23°
DZIŚ
intensywne opady deszczu
21°
JUTRO
zachmurzenie duże
23°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

Kwalifikacje Wojskowe w Gminie Kobierzyce

DOTYCZY :
- OSÓB ZAMELDOWANYCH NA STAŁE LUB CZASOWO PONAD 3 MIESIĄCE NA TERENIE GMINY KOBIERZYCE

Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1. wszystkich mężczyzn urodzonych w 1997 roku,
2. mężczyzn urodzonych w latach 1992 - 1996 roku, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
3. osoby urodzone w latach 1995 -1996,które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
4. kobiety /na wezwanie/ urodzone w latach 1992 - 1997 roku, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji

TERMIN - 7 - 9 MARZEC ; 18 MARZEC 2016 r. / dokładny termin i godzinę stawiennictwa podano na osobistym wezwaniu, które wysłano każdemu podlegającemu kwalifikacji /
GODZINA – 8.00 - 14.00
MIEJSCE - Starostwo Powiatowe we Wrocławiu ul. Kościuszki 131 pokój 218

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia: Wójtowi (osobie reprezentującej Wójta);

1. Dowód osobisty w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
2. W przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się;

Komisji lekarskiej

1. Dokumentację medyczną ,w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Ewidencji wojskowej

1. Fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
2. Dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki
3.Dane osobowe swoje i najbliższej rodziny ( matka, ojciec, rodzeństwo )

Wójt wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2012 poz.461)

Nie stawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub nie poddanie się badaniom lekarskim albo nie przedstawienie dokumentów, których przestawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy )

Urząd Gminy Kobierzyce
Inspektor ds. Wojskowych OC i ZK
Henryk Maciej Bosiacki

*)Podstawa
OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOSLĄSKIEGO
Z dnia 15 STYCZNIA 2016r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2016 roku
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR