Gimnazjaliści na specjalnej sesji

23 lutego br. 56 gimnazjalistów z Gminnego Zespołu Szkół w Bielanach Wrocławskich wzięło udział w II specjalnej Sesji Rady Gminy Kobierzyce.
Przypomnijmy, że pierwsza tego typu sesja odbyła się we wrześnie 2015 r., a wzięli w niej udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Kobierzycach. Obrady odbyły się w Urzędzie w Sali Błękitnej. Sesję prowadziła Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska, udział wzięli również Wójt Gminy Ryszard Pacholik, z-ca Wójta Piotr Kopeć, Sekretarz Maria Wilk, Skarbnik Maria Prodeus, z-ca Przewodniczącej Rady Henryk Łoposzko, radni: Iwona Rzepka, Adam Raś, Wiesław Muraczewski, Łukasz Orfin. Pierwszym punktem porządku obrad było przedstawienie prezentacji o Gminie Kobierzyce, którą omówił Wójt Ryszard Pacholik. Przedstawił uczniom m.in. jakie inwestycje zostały zrealizowane, a jakie są realizowane, jak kształtuje się budżet, i jakie inwestycje zagraniczne powstały w Gminie Kobierzyce.

Młodzież dowiedziała się jak funkcjonuje samorząd. Kto stanowi władzę, jak często odbywają się sesje Rady Gminy, jakie jednostki organizacyjne i pomocnicze funkcjonują na terenie gminy, jakie komisje działają w ramach Rady Gminy oraz co należy do zadań gminy. Najbardziej emocjonującym i wzbudzającym zainteresowanie wśród gimnazjalistów był moment, kiedy sami podejmowali uchwałę budżetową. Młodzież wytypowała swoich przedstawicieli do komisji budżetowej, która wraz ze skarbnikiem gminy Marią Prodeus udała się na obrady. Były one długie i burzliwe, ale budżet został podzielony. Po przedstawieniu przez komisję budżetową propozycji pozostałym uczniom, Przewodnicząca Rady Gminy zarządziła głosowanie . Uchwała nr II/2/2016 r. została podjęta stosunkiem głosów: 32 za, 22 przeciw, 2 głosy wstrzymujące.

Młodzi radni mieli do dyspozycji kwotę 9.400.000 na wydatki bieżące i 500.000 na wydatki majątkowe. Priorytetem dla nich przy podziale środków finansowych na poszczególne zadania do realizacji był, dział 600 - Transport i łączność, dział 801 - Oświata i Wychowanie. Na te zadania przeznaczyli ponad połowę dochodów. Nie oszczędzali też na wydatkach na gospodarkę mieszkaniową i ochronę środowiska oraz bezpieczeństwo. Zadbali o kulturę i sport, pomyśleli też o małych dzieciach i seniorach. Znaczną kwotę z budżetu przeznaczyli na ochronę zdrowia i pomoc społeczną. Z analizy podjętej uchwały budżetowej wynika że mimo młodego wieku młodzi radni wykazali się dojrzałością i racjonalnie przeznaczyli środki finansowe na zaplanowane do realizacji zadania.

Dziękujemy młodym radnym za wspaniałą postawę, życzymy aby obrany na przyszłość kierunek ich działania przyniósł im wiele satysfakcji i zadowolenia.

Był to ostatni punkt porządku obrad. Przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Regulska zamknęła sesję, a gimnazjaliści pełni wrażeń i nowej wiedzy wrócili do swoich obowiązków szkolnych.

Elżbieta Regulska