18
lipiec 2024, czwartek
IMIENINY: Kamila, Szymona

TERAZ
pochmurnie
25°
DZIŚ
zachmurzenie małe
25°
JUTRO
bezchmurnie
27°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Aktualności

500+

Programu „Rodzina 500 plus”


 

ABC Programu „Rodzina 500 plus”

1. Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice/ opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka.
2. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
3. Na drugie i kolejne dziecko rodzice otrzymają świadczenie niezależnie od dochodu.
4. Na pierwsze lub jedyne dziecko rodzice otrzymają świadczenie po spełnieniu kryterium dochodowego: 800 zł netto na osobę w rodzinie lub 1200 zł, jeśli w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne.
5. Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
6. Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny, przy ustalaniu dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
7. 500 zł na każde dziecko niezależnie od dochodu dostaną także rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze.
8. Świadczenie wychowawcze będzie wypłacał Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobierzycach.
9. Wniosek trzeba będzie składać co roku w miejscu zamieszkania. Można to będzie zrobić przez Internet, za pośrednictwem poczty lub w GOPS Kobierzyce. E-wniosek o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Dochód rodzinny będzie ustalany tylko w przypadku, gdy ubiegamy się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko. Dotyczy to rodzin, które mają jedno dziecko, jak i rodzin z większą liczbą dzieci.
11. W tym przypadku do wniosku trzeba będzie dołączyć:

- oświadczenie o dochodach innych, niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
- w przypadku rolników – oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego
- w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko – dokumenty dotyczące zasądzonych alimentów
- w przypadku cudzoziemców – określone zezwolenia na pobyt i pracę w Polsce
- w przypadku rodziców adopcyjnych – dokumenty dotyczące przysposobienia
- w przypadku utraty bądź uzyskania dochodu :

  • dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (świadectwo pracy oraz pit- 11 za 2014 r.)
  • w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - umowa o pracę lub odpowiednie zaświadczenie z zakładu pracy)
  • w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu)
  • kserokopie dowodu osobistego i aktów urodzenia dzieci znacznie przyśpieszą procedurę rozpatrzenia wniosku.

12. Do dochodu wlicza się alimenty od drugiego rodzica, a także Fundusz Alimentacyjny.
13. Samorząd sam będzie weryfikować, czy dane są prawdziwe.
14. Jeżeli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz, czyli jeżeli wniosek złożymy do końca czerwca 2016 r. dodatek będzie wypłacany z wyrównaniem od kwietnia.
15. Jeżeli wniosek zostanie złożony po 30 czerwca 2016 r. to świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek.
16. Na początku GOPS będzie miał trzy miesiące na wydanie decyzji i wypłatę świadczenia.
17. W pierwszym okresie świadczenie wychowawcze będzie przyznawane na okres od kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 r. kiedy program wchodzi w życie.
18. W kolejnych latach świadczenie będzie przyznawane na 12 miesięcy – od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.
19. Świadczenie będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przelewem na konto lub gotówką.

Świadczenie wychowawcze nie będzie wliczane do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń m.in. z pomocy społecznej, rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego czy stypendiów dla uczniów i studentów.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR