Informacja dotycząca projektu

„Prosumenckie mikroinstalacje fotowoltaiczne w gminie Kobierzyce”Szanowni Państwo

W związku z otrzymanym w ostatnim czasie stanowiskiem Ministerstwa Rozwoju Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej (spójnym ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów), zawierającym informację, iż wytwarzanie energii w instalacjach Odnawialnych Źródeł Energii (np. mikroinstalacje fotowoltaiczne) wraz z wprowadzaniem wytworzonej energii do sieci energetycznej, w myśl przepisów unijnych może być potraktowane jako działalność gospodarcza, a co za tym idzie może stanowić konkurencję dla działalności innych podmiotów wytwarzających energię, nie ma możliwości składania przez samorządy do konkursu 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, ogłoszonego przez Instytucje Pośredniczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego wniosku na zasadach, na jakich planowaliśmy realizację gminnego programu.

Oznacza to, że gdyby gmina składała wniosek o dofinansowanie w obecnym konkursie z Regionalnego Programu Operacyjnego (działanie 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych), nie byłoby możliwe uzyskanie dotacji w wysokości 85%, lecz zgodnie z przepisami o pomocy publicznej maksymalnie 45%.

Wobec stanowiska Ministerstwa i trwającymi ustaleniami w Urzędzie Marszałkowskim, zmuszeni jesteśmy niestety wstrzymać dalsze działania związane z gminnym programem prosumenckim. Według posiadanych informacji planowane jest ogłoszenie jeszcze w 2016r. innego konkursu umożliwiającego dofinansowanie na przewidywanym wcześniej poziomie. Zasady tego konkursu nie są jednak jeszcze znane. Mając powyższe na uwadze losowanie związane z przeprowadzonym naborem dodatkowym zostaje odwołane. Kolejne informacje podamy po ich uzyskaniu z instytucji finansujących.

Stanowisko Ministerstwa Rozwoju

ikona pdf