Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zrealizowana przy udziale środków unijnych

Dobiegła końca realizacja inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice” dofinansowanej w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. 
Zgodnie z umową podpisaną z Samorządem Województwa Dolnośląskiego ostateczna wartość dotacji wyniosła 3 015 015,00 zł. Obecnie trwa finansowe rozliczanie przedmiotowej inwestycji.

W wyniku realizacji operacji wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Królikowice, dzięki czemu podniesiono jakość oraz poprawiono warunki życia mieszkańców. Wykonano m.in.:
- 4 880 m sieci głównej grawitacyjnej o średnicy 200 mm,
- 973,82 m sieci głównej grawitacyjnej o średnicy 160 mm,
- 2700,29 m sieci tłocznej.

W ramach realizacji inwestycji wybudowano ponadto 8 przepompowni. Budowa infrastruktury technicznej przyczyniła się do podniesienia standardu życia mieszkańców Królikowic, realizacja inwestycji wpłynęła także korzystnie na środowisko naturalne.

Anna Dudarska

Operacja pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej środkowej części Gminy Kobierzyce - Etap III miejscowość Królikowice” współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013