15
czerwiec 2024, sobota
IMIENINY: Wita, Jolanty, Witolda

TERAZ
słabe opady deszczu
18°
DZIŚ
słabe opady deszczu
18°
JUTRO
zachmurzenie umiarkowane
24°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Maj 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Aktualności

loga

Gmina Kobierzyce przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2023 zwanego także LPR.

W dniu 23.06.2016 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015 – 2023. Program rewitalizacji jest odpowiedzią na koncentrację problemów, w szczególności społecznych, w wybranych miejscowościach gminy Kobierzyce.

Obszar rewitalizacji w gminie Kobierzyce obejmuje:

1. Biskupice Podgórne
2. Budziszów
3. Cieszyce
4. Damianowice
5. Dobkowice
6. część obrębu Kobierzyce: działka nr 384/9 (teren parku), działka nr 384/2 (teren stadionu), działki nr 206/4, 417/4, 417/5, 417/6 (teren przedszkola)
7. Królikowice
8. Księginice
9. Kuklice
10. Magnice
11. Małuszów
12. Nowiny
13. Pełczyce, ul. Kobierzycka do nr 32 włącznie
14. Pustków Wilczkowski
15. Pustków Żurawski
16. Racławice Wielkie
17. Rolantowice
18. Solna
19. Szczepankowice
20. Tyniec nad Ślęzą
21. Wierzbice

Mając na uwadze proces uspołecznienia rewitalizacji w gminie Kobierzyce, gmina Kobierzyce zamierza zaktualizować program rewitalizacji w zakresie projektów oraz przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Potrzeba aktualizacji zgłoszona została Gminie Kobierzyce przez Interesariuszy rewitalizacji, w szczególności wspólnoty mieszkaniowe oraz podmioty prywatne.

Aktualizacja wynika z konieczności realizacji działań na rzecz poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych, w szczególności w zakresie termomodernizacji. Poprawa stanu technicznego obiektów budowalnych, w tym mieszkalnych przyczyni się do ograniczania niskiej emisji i realizować będzie cele polityk ochrony środowiska, w zakresie energooszczędności oraz poprawy jakości powietrza (strona 176 LPR). Ww. działania wpisują się w Cel 1. LPR. Podniesienie jakości życia na obszarze zrewitalizowanym oraz cel szczegółowy rewitalizacji 1.5 Ochrona środowiska i zdrowia mieszkańców, kierunek działań: działania na rzecz obniżenia „niskiej emisji” (zmiana systemów grzewczych, gazyfikacja, termomodernizacja, OZE).

W obszarze funduszy UE Lokalny Program Rewitalizacji jest kluczowym dokumentem w procesie ubiegania się o wsparcie w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” oraz daje możliwość ubiegania się o uzyskanie preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w innych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Aktualizacja LPR realizowana będzie dwuetapowo.

Etap 1 – zbieranie pomysłów projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych

W pierwszym etapie Gmina Kobierzyce zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania pomysłów projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Uwaga: pomysły i przedsięwzięcia rewitalizacyjne nie muszą dotyczyć tylko i wyłącznie podanego wyżej zakresu, tj. dot. poprawy stanu technicznego obiektów mieszkalnych, w zakresie termomodernizacji. Muszą natomiast być spójne z zakresem celów oraz kierunków rewitalizacji, tj. muszą stanowić odpowiedź na zdiagnozowane problemy na obszarze rewitalizacji.

Pomysły projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych prosimy składać w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą załączonego formularza karty projektu.

• W formie papierowej bezpośrednio w Urzędzie Gmina Kobierzyce, Aleja Pałacowa 1,
• W formie elektronicznej na adres e-mail: kobierzyce@instytut-ipc.pl

Do Państwa dyspozycji, jako wsparcie doradcze i merytoryczne pozostaje Pan Marek Karłowski z firmy Instytut Badawczy IPC Spółka (wykonawca zadania aktualizacji LPR) pod bezpośrednim numerem tel. 606 395 729.

Pomysły i projekty rewitalizacyjne zbierane będą do 31.12.2017 roku. Gmina Kobierzyce zastrzega sobie możliwość nie ujęcia zgłaszanych pomysłów projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych w sytuacji, gdy wpłyną one po ww. terminie oraz gdy nie będą stanowiły odpowiedzi na zdiagnozowane problemy, ujęte w diagnozie LPR-u.

Etap 2 – konsultacje społeczne projektu zaktualizowanego LPR

Drugi etap konsultacji polegać będzie na upublicznieniu projektu zaktualizowanego dokumentu LPR, który zawierać będzie już zgłoszone przez Interesariuszy pomysły projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Projekt LPR zostanie upubliczniony na stronie BIP Gminy Kobierzyce wraz z formularzem zgłaszania uwag.

Przewidywany termin konsultacji społecznych – do 15 stycznia 2018 roku.

opis_projektuZatwierdzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2023.

W dniu 24.08.2016r Urząd Marszałkowski zgodnie z zapisem Wytycznych programowych IZ RPO WD dotyczących zasad przygotowania lokalnych programów rewitalizacji ( w perspektywie finansowej 2014-2020 pozytywnie ocenił Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015-2023 Dokument został przyjęty przez Radę Gminy Kobierzyce uchwałą nr XVII/310/16 z dnia 23.06.2016. Wykaz pozytywnie zweryfikowanych i zatwierdzonych planów rewitalizacji jest na bieżąco aktualizowany i zamieszczany na stronie www.rpo.dolnyslask.pl. Pozytywna weryfikacja dokumentu wiąże się z możliwością ubiegania się o dofinansowanie na projekty w nim zawarte. Gmina Kobierzyce planuje wystąpić o dofinansowanie pierwszego zadania rewitalizacyjnego jeszcze w 2016r. Ważnym aspektem programu jest możliwość modyfikacji dokumentu o nowe zadania czy kierunki działań wraz z rozwojem Gminy.

W dniu 15.09.2016 odbyła się konferencja podsumowująca projekt na którą zaproszono m.in. Zespół ds. rewitalizacji, radnych Gminy Kobierzyce oraz sołtysów.

Pragniemy podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu, oraz zachęcić do dalszej współpracy.


Gmina Kobierzyce uchwaliła
Lokalny Program Rewitalizacji na lata 2015-2023


W dniu 23.06.2016 r. Rada Gminy Kobierzyce podjęła Uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kobierzyce na lata 2015 – 2023. Dokument jest owocem kilkumiesięcznej pracy Zespołu ds. Rewitalizacji, w którym znaleźli się m.in. przedstawiciele Rady Gminy, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz instytucji edukacji, kultury i opieki społecznej. W wyniku przeprowadzonych warsztatów i konsultacji społecznych, a także dzięki przeprowadzonym badaniom wśród mieszkańców, w oparciu o analizę zagadnień społecznych, przestrzennych, środowiskowych i gospodarczych, wyodrębniono obszar planowany do rewitalizacji. Dokonano przy tym analizy oraz wyboru konkretnych działań oraz projektów rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w założonej perspektywie czasowej. Ujęcie w programie właściwie dobranych projektów to również warunek konieczny, aby można było ubiegać się o środki finansowe UE przeznaczone na rewitalizację - Lokalny Program Rewitalizacji jest kluczowym dokumentem w procesie ubiegania się o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wśród planowanych projektów rewitalizacyjnych znalazły się takie przedsięwzięcia jak budowa i oznakowanie trasy rowerowej Pełczyce-Kobierzyce, modernizacja stadionu sportowego w Kobierzycach, modernizacja siedziby Urzędu Gminy, budowa dróg w miejscowościach Królikowice, Rolantowice oraz Budziszów, budowa świetlicy w Kuklicach, a także budowa przedszkola i części żłobkowej w Kobierzycach.

ikona pdf- Lokalny Program Rewitalizacji
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR