Zespół ds RewitalizacjiW dniu 22.04.2016r zarządzeniem nr RINiŚ.0050.1.0082.2016 Wójta Gminy Kobierzyce, powołany został Zespół ds. Rewitalizacji, który jest organem konsultacyjnym Wójta Gminy Kobierzyce w zakresie rewitalizacji. Na członków zespołu powołani zostali przedstawiciele: Rady Gminy Kobierzyce, Urzędu Gminy Kobierzyce, służb mundurowych, instytucji kultury, instytucji edukacji, instytucji opieki społecznej, organizacji skupiających przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.

Zespół ds. Rewitalizacji został powołany w celu zapewnienia współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy, gdyż partycypacja społeczna jest podstawową zasadą działań na każdym etapie tego procesu. Zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 03.07.2015 r w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014 -2020, prace nad przygotowaniem LPR-u, jak również wdrażanie (realizacja) programu powinny być oparte na współpracy samorządu gminy ze wszystkimi grupami interesariuszy, w tym szczególnie ze społecznością obszarów rewitalizacji, innymi ich użytkownikami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi.