20
lipiec 2024, sobota
IMIENINY: Czesława, Hieronima

TERAZ
bezchmurnie
18°
DZIŚ
zachmurzenie duże
27°
JUTRO
bezchmurnie
31°

GAZETA

Już jest! Nowe wydanie biuletynu samorządowego.

Gazeta kobierzyce - wydanie Czerwiec 2014
Pobierz
Zobacz archiwalne

Gmina

Fundusze Unijne

LOGA

 

Gmina Kobierzyce rozpoczęła prace nad
Lokalnym Programem Rewitalizacji na lata 2015-2025

Gmina Kobierzyce pozyskała pierwsze dofinansowanie w ramach nowej perspektywy finansowej 2014-2020 - w dniu 02.03.2016 r. została zawarta umowa na dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie programu rewitalizacji Gminy Kobierzyce” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Całkowita wartość projektu zgodnie z podpisana umową to 79 277,00 zł, z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 71 349,30 zł.

Ideą rewitalizacji jest wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. Rewitalizacja ma nie tylko za zadanie rozwiązać lub eliminować wybrane zagrożenia i problemy, jakie występują na obszarze gminy, ma też pomóc lepiej wykorzystać potencjał mocnych stron gminy jak również jej otoczenia.

Istotnym elementem prac nad programem rewitalizacji jest udział społeczeństwa w definiowaniu problemów oraz szukaniu pomysłów na ich rozwiązywanie. Na etapie prac związanych z diagnozą zjawisk kryzysowych, występujących na obszarze gminy Kobierzyce, zaplanowano przeprowadzenie badań z mieszkańcami.

Badanie prowadzone zostały przez Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o., m.in. za pomocą metody PAPI (wywiady bezpośrednie, prowadzone przez ankieterów). W związku z tym miejscowościach gminy pojawili się ankieterzy, którzy zadawali mieszkańcom pytania dot. problemów występujących na obszarze gminy i ich skali. Wyniki prac badawczych posłużą do opracowania diagnozy zjawisk kryzysowych, następnie pozwolą wytyczyć obszar zdegradowany oraz wyznaczyć obszar do rewitalizacji.

Założenia programu rewitalizacji znane będą w maju 2016, kiedy to zostaną poddane konsultacjom społecznym.

Celem projektu jest zdiagnozowanie, w oparciu o analizę zagadnień społecznych, funkcjonalno-przestrzennych, środowiskowych oraz gospodarczych, zjawisk kryzysowych występujących na obszarze Gminy Kobierzyce, wytyczenie obszarów zdegradowanych, a także wyodrębnienie obszaru planowanego do rewitalizacji. Cele te zostaną osiągnięte m.in. wyniku przeprowadzonych warsztatów i konsultacji społecznych, a także dzięki przeprowadzonym badaniom wśród mieszkańców gminy.Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji zakłada przy tym analizę oraz wybór konkretnych działań oraz projektów rewitalizacyjnych planowanych do realizacji w założonej perspektywie czasowej, mogących wyprowadzić wytypowany obszar ze stanu kryzysowego. Ujęcie w programie właściwie dobranych projektów to również warunek konieczny, aby można było ubiegać się o środki finansowe UE przeznaczone na rewitalizację - Lokalny Program Rewitalizacji jest kluczowym dokumentem w procesie ubiegania się o wsparcie w ramach działania 6.3 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów” oraz daje możliwość ubiegania się o uzyskanie preferencji dla projektów rewitalizacyjnych w innych działaniach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
PARTNERZY

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Dolnośląski Urząd Marszałkowski
Powiat Wrocławski
Powiat Wrocławski
Urząd Miasta Wrocław
Urząd Miasta Wrocław
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
KOK
KOK
Lokalna Grupa Działania
Lokalna Grupa Działania
WKU
WKU
KOSiR
KOSiR